Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​Ymgynghoriad ar Amcanion Cydraddoldeb ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2016-20

DYDDIAD CYCHWYN: 01 Gorffennaf 2015
DYDDIAD Y DAW I BEN: 30 Hydref 2015

Rydym yn ceisio eich barnau a’ch safbwyntiau ar ein Hamcanion Cydraddoldeb arfaethedig ar gyfer 2016-20.

Fe fydd yr ymgynghoriad hwn yn dod i ben ar y 30ain o Hydref 2015, ac fe fydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio i oleuo ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol terfynol, a fydd yn cael ei gyflwyno ym mis Ebrill 2016.

Mae’n ofynnol i’r Gwasanaeth, yn ôl y gyfraith, i baratoi a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS).  I ategu’r cynllun, rydym yn cynnig cyfres o amcanion cydraddoldeb (rhai o’r pethau rydym ni’n bwriadu eu gwneud), a fydd yn dangos sut rydym ni’n bwriadu hybu cyfleoedd cyfartal i bawb a gwella’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau.  

Rydym ni eisoes wedi rhoi ystyriaeth i bethau mae pobl wedi dweud wrthym dros y misoedd diwethaf, a hefyd fe fyddwn yn mynychu cyfres o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid allweddol, er mwyn sicrhau ein bod yn casglu ac yn cynnwys cymaint o farnau ag sy’n bosib yn ein cynllun.  Fodd bynnag, cyn i ni gwblhau ein cynllun, hoffem wybod beth yw eich barn amdano.  

          Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 - 2020
          Ymarferiad Ymgynghori​


Os
 hoffech yr wybodaeth yma mewn iaith neu fformat arall, yna cysylltwch â ni ar 0370 6060699.

Sut i ym​ateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 5yh ar y 30ain o Hydref 2015, os gwelwch yn dda. Medrwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

Arolwg Ar-lein​: Ar gau

​Fel arall, llenwch yr arolwg canlynol ar bapur a'i anfon yn ôl atom drwy'r dulliau canlynol:

e-bost: al.thomas@mawwfire.gov.uk​

Trwy’r post: FREEPOST MWWFRS

Ffôn0370 6060699​​​

Yn ogystal â'n hymgynghoriad ein hunain, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cymryd rhan mewn ymgynghoriad ar y cyd â Heddlu Dyfed Powys, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, parciau cenedlaethol Penfro a Bannau Brycheiniog, Coleg Sir Gâr a cholegau addysg bellach eraill.