Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dweud eich dweud ar ein
Cynllun Corfforaethol Drafft 2019-2024​

Mae'r Ymgynghoriad hwn bellach wedi'i ​CAU.


Rydym yn falch dros ben o gael cyflwyno ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-2024

Ein gweledigaeth yw “Bod yn Arweinydd Byd ym maes Ymateb i Argyfwng a Diogelwch Cymunedol”. 

Er gwaethaf y cyfyngiadau cyllidebol, rydym wedi parhau i gynnal lefel gwasanaeth sydd wedi sicrhau bod cymunedau canolbarth a gorllewin Cymru yn parhau i fod yn fannau diogel i fyw, gweithio ac ymweld â hwy. 

Dros y pum mlynedd diwethaf (01/04/2013 tan 31/03/2018), rydym wedi ymateb i 3,018 o danau mewn tai, sy’n ostyngiad o 0.7% o gymharu â’r pum mlynedd blaenorol. Yn ystod yr un cyfnod, mae nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yr ymatebwyd iddynt wedi gostwng gan 2%, gan leihau o 5,320 i 5,189. Ar yr un pryd, mae nifer y digwyddiadau cysylltiedig â llifogydd yr ymatebwyd iddynt wedi gostwng gan 17%, o 2,102 i 1,489. 

Er ein bod yn ymateb i lai o ddigwyddiadau traddodiadol a gysylltir â’r Gwasanaeth Tân o ganlyniad i’n gwaith ataliol yn y gymuned, rydym wedi cynnal 102,000 o wiriadau diogelwch tân yn y cartref ac wedi ymgysylltu â 163,861 o bobl ifanc trwy ein rhaglenni addysg yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi parhau i ehangu ein gallu i ymateb yn weithredol. Mae ein diffoddwyr tân wedi ymateb i 12,761 o ddigwyddiadau lle’r oedd angen ymateb meddygol yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae hwn yn gynnydd o 5% o gymharu â’r pum mlynedd blaenorol 

Cyflawnwyd hyn oll ac arbedwyd £9 miliwn ar yr un pryd, sy’n rhyw 20% o’n cyllideb gyffredinol (er 2006), heb effeithio ar y gwasanaeth a ddarparwyd. Fodd bynnag, ni ellir osgoi’r ffaith y bydd yr hinsawdd ariannol rydym yn gweithio ynddo yn parhau i roi pwysau ychwanegol ar lefel y gwasanaeth a ddarparwn, wrth i ni ymestyn ein hadnoddau ymhellach eto. Felly, byddwn yn parhau i chwarae ein rhan mewn toriadau cyllidebol yn y dyfodol, trwy gynnal trafodaeth barhaus ac agored â’n staff a chyda’r cyhoedd, ynghylch y modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol. 

Rydym wedi ymrwymo i addasu i’r heriau hyn mewn dull cadarnhaol ac mae ein Cynllun Corfforaethol 2019-2024 yn pennu ein nodau a’n hamcanion strategol am y pum mlynedd nesaf. Credwn y bydd cydweithio’n allwedd i ddyfodol y gwasanaethau brys, gan ein galluogi i wella ein ffordd o weithio; rhannu ein pobl a’n hadnoddau ariannol; ac arbed mwy o fywydau yn y pen draw. Rydym wedi ymrwymo hefyd i gael hyd i atebion arloesol i wella ein ffordd o weithio, gwella diogelwch diffoddwyr tân, lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd a chyfrannu, yn y pen draw, at lesiant ein cymunedau.

Sylweddolwn fod gwrando ar eich sylwadau yn hollbwysig os ydym am barhau i ddarparu gwasanaethau effeithiol, effeithlon a gwell i’ch cadw chi a’ch teuluoedd yn ddiogel. Byddem yn eich annog chi i gyd i gysylltu â ni i roi eich barn ar ein nodau strategol a’r amcanion gwella a llesiant rydym wedi ymrwymo iddynt ar gyfer 2019-2020.

Am ragor o wybodaeth am yr hyn y byddwn yn ei wneud yn 2019/2020 a sut y byddwn yn mesur ein llwyddiant, edrychwch ar Gynllun Corfforaethol Drafft 2019 - 2024.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y chwe Amcan Gwella a Lles Drafft ac i gael gafael ar ein holiadur a dweud eich dweud.​​​​