Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Dweud eich dweud am ein
Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2018-2023

​Rydym yn gwerthfawrogi eich barn - Cliciwch yma i gael dweud eich dweud.​

Mae yna ffocws cenedlaethol ar rymuso cymunedau i ddod ynghyd a datrys problemau, er mwyn adeiladu'r gymdeithas y maent am ei chael. Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a'n partneriaid rôl hanfodol i'w chwarae o ran ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg, a datblygu cymunedau mwy diogel. 

Does dim dwywaith y bydd yr hinsawdd ariannol sydd ohoni yn parhau i roi pwysau ychwanegol ar lefelau'r gwasanaeth a ddarparwn, wrth i ni ymestyn ein hadnoddau ymhellach fyth.

Rydym wedi ymrwymo i addasu i'r heriau hyn mewn ffordd gadarnhaol, ac mae ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2018-2023 yn nodi ein Blaenoriaethau Strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys ein 12 Amcan Gwella Drafft ar gyfer 2018/2019, sydd wedi'u llunio i'n helpu i gyflawni ein Blaenoriaethau Strategol. Mae'r Amcanion Gwella hyn wedi'u gosod yng nghyd-destun yr heriau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, ond maent hefyd yn adlewyrchu awydd i groesawu syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Rydym hefyd wedi bod yn awyddus i groesawu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac wedi adolygu ein trefniadau cynllunio i adlewyrchu ein dyletswyddau a'n hymrwymiadau newydd.

Rydym yn hyderus bod yr Amcanion Gwella Drafft yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2018-2023 yn nodi rhaglen gadarn o weithgarwch ar gyfer y flwyddyn nesaf, a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein Blaenoriaethau Strategol, a’u bod hefyd yn cydnabod anghenion byrdymor, tymor canolig a hirdymor y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Fodd bynnag, mae ansicrwydd presennol yn golygu bod cynllunio ar gyfer yr hirdymor yn heriol dros ben, ac felly byddwn yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol yn flynyddol, er mwyn ein galluogi i lunio Amcanion Gwella ystyrlon yn unol â'n Blaenoriaethau Strategol flwyddyn ar ôl blwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y byddwn yn ei wneud yn 2018/2019 a sut y byddwn yn mesur ein llwyddiant, darllenwch ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2018-2023.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am bob un o'r 12 Amcan Gwella a chael mynediad i'n holiadur a dweud eich dweud.