Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MAE'R YMGYNGHORI YN AWR WEDI DOD I BEN​

Dweud eich dweud ar ein
Cynllun Corfforaethol Drafft 2017 - 2022


Mae ffocws cenedlaethol ar rymuso cymunedau i ddod ynghyd a datrys problemau er mwyn adeiladu'r gymdeithas y maent am ei chael.  Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a'n partneriaid rôl hanfodol i'w chwarae o ran ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg a datblygu cymunedau mwy diogel.

Ni ellir osgoi'r ffaith y bydd yr hinsawdd ariannol yr ydym yn gweithio ynddi yn parhau i roi pwysau ychwanegol ar lefelau'r gwasanaeth a ddarparwn wrth i ni ymestyn ein hadnoddau ymhellach eto.

Rydym wedi ymrwymo i addasu i'r heriau hyn mewn ffordd gadarnhaol, ac mae ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2017-2022 yn nodi ein Blaenoriaethau Strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys ein 12 Amcan Gwella Drafft ar gyfer 2017/2018, sydd wedi'u llunio i'n helpu i gyflawni ein Blaenoriaethau Strategol. Mae'r Amcanion Gwella hyn wedi'u gosod yng nghyd-destun yr heriau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, ond maent hefyd yn adlewyrchu awydd i groesawu syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Rydym hefyd wedi bod yn awyddus i groesawu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac wedi adolygu ein trefniadau cynllunio i adlewyrchu ein dyletswyddau a'n hymrwymiadau newydd.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am sut y mae ein hamcanion yn cyd-fynd â nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rydym yn hyderus bod yr Amcanion Gwella Drafft yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2017-2022 yn nodi rhaglen gadarn o weithgarwch ar gyfer y flwyddyn nesaf, a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein Blaenoriaethau Strategol a chydnabod anghenion byrdymor, tymor canolig a hirdymor y cymunedau a wasanaethwn. Fodd bynnag, mae ansicrwydd presennol yn gwneud cynllunio ar gyfer yr hirdymor yn heriol dros ben, ac felly byddwn yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol yn flynyddol er mwyn ein galluogi i lunio Amcanion Gwella ystyrlon yn erbyn ein Blaenoriaethau Strategol flwyddyn ar ôl blwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y byddwn yn ei wneud yn 2017/2018 a sut y byddwn yn mesur ein llwyddiant, darllenwch ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2017-2022.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y 12 Amcan Corfforaethol.