Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dweud ei​ch dweud am ein
Cynllun Gwella Blynyddol Drafft ar gyfer 2016/17Ymgynghoriad a ddaeth i ben ar 11 Rhagfyr 2015

Mae ffocws cenedlaethol ar awdurdodi cymunedau i ddod at ei gilydd a datrys problemau, er mwyn meithrin y gymdeithas y maent yn dymuno’i chael. Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a’n partneriaid rôl hanfodol wrth ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg a datblygu cymunedau mwy diogel.  

Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion ar ddatblygu a chyflawni ymyrraeth diogelwch yn y cartref newydd i'r rheini sy'n wynebu'r risg fwyaf yn ein cymunedau. Rydym hefyd yn ymrwymedig i fuddsoddi yn ein pobl a gwneud y defnydd gorau o'n hasedau a'n hadnoddau, gan sicrhau bod ein staff yn y sefyllfa orau bosibl i ddelio ag argyfyngau er mwyn diogelu eu hunain a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu yn well.  Wrth i ni barhau i ymateb i'r heriau ariannol sydd o'n blaenau, byddwn hefyd yn ceisio datblygu datrysiadau arloesol er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau cost effeithiol o ansawdd uchel.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y byddwn yn ei wneud yn 2016-2017 a sut y byddwn yn mesur ein llwyddiant, darllenwch y Cynllun Gwella Blynyddol Drafft ar gyfer 2016-2017.

Neu, gallwch wylio ein fideos byr i ddysgu mwy am bob un o’r 12 o amcanion trwy glicio yma.

Ymgynghorwyd ynghylch y meysydd uchod rhwng 5 Hydref 2015 ac 11 Rhagfyr 2015. 

Cafodd yr ymgynghoriad ar Gynllun Gwella Blynyddol Drafft 2016-2017 ei hyrwyddo’n eang ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan ofyn i’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid roi eu barn ar ein cynllun.  

Diolch i bawb a roddodd o’u hamser i ymateb i’n hymgynghoriad.  Mae’r Awdurdod yn gwerthfawrogi’r diddordeb a ddangoswyd gan y gymuned a’r staff, a gwerthfawrogir yr holl ymatebion a gafwyd. 

Mae’r holl ymatebion a sylwadau a ddaeth i law wedi cael eu coladu, a bydd yr Awdurdod Tân yn dadansoddi ac yn adolygu’r ymatebion dros yr wythnosau nesaf.  Bydd unrhyw ddiwygiadau’n cael eu hystyried yng ngoleuni’r ymatebion i’r ymgynghoriad, a bydd y cynllun terfynol yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Tân i’w gymeradwyo ym mis Chwefror 2016. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau:-
  • Anfonwch e-bost i haveyoursay@mawwfire.gov.uk
  • Ffoniwch 0370 6060699 a gofynnwch am yr Adran Cynllunio Strategol a Pherfformiad 
  • Ysgrifennwch at y Prif Swyddog Tân, Pencadlys Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP