Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Wythnos Diogelwch Tanau Simnai 2019

30/08/2019 00:00
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân mewn simneiau yn rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelwch Rhag Tân mewn Simneiau 2019. 

Bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal rhwng 2 a 8 Medi, a'r nod fydd darparu gwybodaeth a chyngor er mwyn lleihau nifer y tanau mewn simneiau. 

Mae tanau mewn simneiau fel arfer yn dechrau o ganlyniad i groniad o huddygl, a gallant achosi difrod eang i eiddo ac, mewn rhai achosion, beryglu bywydau. Un o brif achosion gwenwyn Carbon Monocsid yw simneiau sydd wedi'u blocio'n llwyr neu'n rhannol; felly, er na fyddant, o bosibl, yn mynd ar dân, gallant fod yn beryglus. Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am Garbon Monocsid: http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Diogelwch/Yn-Y-Cartref/Pages/Diogelwch-Carbon-Monocsid.aspx

Mae yna hefyd ragor o wybodaeth ar wefan yr elusen Gas Safety: 
http://www.gassafecharity.org.uk/our-programmes/think-co/ 

Ni all Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bwysleisio digon beryglon posibl tanau mewn simneiau, felly dilynwch y cyngor syml isod er mwyn helpu i leihau unrhyw beryglon posibl yn eich cartref. 

Ysgubwch y simnai cyn ei defnyddio os nad ydych wedi ei defnyddio ers cryn amser. 
Sicrhewch fod sgrin dân yn cael ei rhoi o flaen y tân bob amser.
PEIDIWCH BYTH â defnyddio petrol na pharaffin i gynnau eich tân.

Pa mor aml y dylech lanhau eich simnai? 

Gall tanau mewn simneiau achosi difrod difrifol i'ch eiddo, felly sicrhewch y caiff eich simnai ei glanhau yn unol â'r canllawiau hyn gan Gymdeithas Genedlaethol y Glanhawyr Simneiau:

Dyfeisiau sy'n Llosgi Tanwydd Solet – unwaith y flwyddyn ar gyfer tanwydd di-fwg a dwywaith y flwyddyn ar gyfer glo
Dyfeisiau sy'n Llosgi Pren – bob tri mis pan fyddant yn cael eu defnyddio
Dyfeisiau sy'n Llosgi Nwy – unwaith y flwyddyn os ydynt wedi'u cynllunio i gael eu glanhau
Dyfeisiau sy'n Llosgi Olew – unwaith y flwyddyn

Peidiwch â chael eich temtio i lanhau eich simnai gan ddefnyddio hwfer domestig, gofynnwch i lanhäwr simnai wneud y gwaith. Trefnwch i'ch ffliw gael ei harchwilio'n rheolaidd er mwyn atal tân rhag dechrau mewn simnai yn yr ystafelloedd byw, neu'r llofft.
HETAS yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gweithio er diogelwch defnyddwyr a lles y cyhoedd ehangach o ran defnydd diogel, effeithlon ac amgylcheddol gyfrifol o fiomas a thanwydd solet arall. Mae'n argymell y dylai gwaith glanhau simneiau gael ei wneud gan Lanhäwr Simneiau sydd wedi'i Gymeradwyo gan HETAS ac sy'n perthyn i un o'r cymdeithasau masnach canlynol:

Cymdeithas y Glanhawyr Simneiau Proffesiynol ac Annibynnol (APICS)
Urdd y Meistr Glanhawyr Simneiau
Cymdeithas Genedlaethol y Glanhawyr Simneiau (NACS)
Sweep Safe

Beth y dylech ei wneud os bydd tân yn eich simnai?

Rhowch wybod i bawb yn y tŷ
Ffoniwch 999 a gofynnwch am y Gwasanaeth Tân – rydym yn trin tanau mewn simneiau fel unrhyw dân arall yn y cartref
Os oes gennych dân agored confensiynol, ceisiwch ddiffodd y tân drwy sblasio dŵr yn ysgafn ar y tân agored
Os oes gennych ddyfais sy'n llosgi tanwydd solet, caewch yr awyriad cymaint â phosibl
Symudwch ddodrefn a rygiau i ffwrdd o'r lle tân, yn ogystal ag unrhyw addurniadau sydd gerllaw
Rhowch sgrin dân neu sgrin atal gwreichion o flaen y tân
Teimlwch y frest simnai mewn ystafelloedd eraill am arwyddion o wres
Os bydd wal yn mynd yn boeth, symudwch ddodrefn i ffwrdd oddi wrtho

Sicrhewch fod modd mynd i fyny i'ch atig neu lofft gan y bydd y Gwasanaeth Tân am archwilio'r ardal hon yn drylwyr am arwyddion posibl o dân yn lledaenu.

COFIWCH
Os nad ydych yn ei chynnal a'i chadw'n briodol, gall unrhyw ffliw o dân neu stof achosi i nwy carbon monocsid grynhoi, ac mae hynny'n beryglus.

Bydd synhwyrydd carbon monocsid yn helpu i'ch diogelu rhag y risg hon.

I gael rhagor o gymorth ac arweiniad, gweler ein taflen 'Cyngor ar Ddiogelwch Rhag Tân mewn Simneiau'