Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Wythnos Diogelwch Busnesau 2019

06/09/2019 00:00
​Wythnos Diogelwch Busnesau 2019

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân i fusnesau, a hynny'n rhan o Wythnos Diogelwch Busnesau 2019 Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC). 

Cynhelir yr ymgyrch rhwng 9 ac 15 Medi, gyda'r bwriad o roi gwybodaeth a chyngor i'r rheiny sy'n gyfrifol am fusnesau ac adeiladau cyhoeddus ynghylch lleihau nifer y digwyddiadau tân a'r galwadau tân diangen yn y gweithle, achosion sy'n effeithio ar ddiogelwch a chynhyrchiant busnesau. 

Mae'r wythnos yn annog pob busnes i wirio'n fanwl ei fod wedi cymryd y camau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ddiogelu ei fusnes a'i weithwyr rhag tân. Bydd cyngor hefyd yn cael ei roi ar sut y gellir atal ymosodiadau tanau bwriadol a lleihau galwadau tân diangen, yn ogystal â chyngor ar ddiogelwch rhag tân ar gyfer adeiladau sy'n cynnwys llety cysgu, os bydd angen. 

Mae'r adeg cyn y Nadolig yn gallu bod yn gyfnod prysur i fusnesau, felly mae'r NFCC a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn i bobl fanteisio ar y cyfle 'nawr i adolygu asesiadau risg a chynlluniau dianc rhag tân. Bydd hefyd angen i fusnesau ystyried paratoi ar gyfer yr adeg pan fyddant yn archebu stoc ychwanegol ac yn cyflogi staff newydd neu dymhorol. 

Mae'r ystadegau’n dangos bod yna 11,005 o danau yng Nghymru yn ystod 2017-18, gyda 6,372 o'r rheiny wedi'u cynnau'n fwriadol, a bod y ffigur ar gyfer nifer y galwadau tân diangen yn 14,739. O blith y ffigurau hyn, roedd cyfanswm o 3,190 o danau wedi cael eu cofnodi yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, gyda 1,520 yn danau bwriadol, ac roedd y ffigur ar gyfer nifer y galwadau tân diangen yn 4,939. 

Dywedodd David Hancock, Y Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

“Mae'n hanfodol bod gan fusnesau drefniadau cadarn ar waith i ddiogelu eu hadeiladau, eu staff a'u hymwelwyr, a dylent sicrhau eu bod wedi eu paratoi eu hunain i allu parhau i weithredu ar ôl tân neu ddigwyddiad tebyg. Yn ystod Wythnos Diogelwch Tân Busnesau, rydym yn awyddus i siarad â pherchnogion busnesau a rhoi cyngor ymarferol iddynt, a fydd o gymorth gyda'r paratoadau ar gyfer digwyddiadau brys.”

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Amddiffyn a Diogelwch Busnes yr NFCC, Mark Hardingham: 

"Mae tanau'n gallu cael effaith ddinistriol ar fusnesau bach a chanolig. Mae'r NFCC wedi ymrwymo i gefnogi busnesau a'u cysylltu â'u gwasanaeth tân ac achub lleol, a all eu helpu a'u cynghori ynghylch sut y mae lleihau eu risg o dân. Rydym yn annog perchnogion busnes i gysylltu â'u gwasanaeth tân lleol a chael gwybod am y cymorth sydd ar gael, fel y gall busnes ffynnu a chefnogi economi'r Deyrnas Unedig a'r gymuned leol, a hynny mewn modd diogel a chynaliadwy."

Bydd Tîm Diogelwch Tân Busnesau Bae Abertawe yng Ngwesty'r Village, Heol Langdon, Abertawe ar 9 Medi rhwng 10:00 a 13:00, i roi cyngor cyffredinol ar Ddiogelwch Rhag Tân a gwybodaeth am: 
• Atal Tanau Bwriadol
• Lleihau Galwadau Tân Diangen 
• Atal Achosion Cyffredin Tanau Busnesau a 
• Diogelu Llety Cysgu

Ar fore 11 Medi 2019, bydd Tîm Diogelwch Tân Busnesau Sir Gaerfyrddin ym Mharc Pemberton, Llanelli, rhwng 10:00 a 12:30, ac ym Mharc Manwerthu Parc Trostre, Llanelli, yn y prynhawn rhwng 13:00 a 16:00, i roi cyngor cyffredinol ar Ddiogelwch Rhag Tân a gwybodaeth am:
Atal Tanau Bwriadol
Lleihau Galwadau Tân Diangen 
Atal Achosion Cyffredin Tanau Busnesau
Diogelu Llety Cysgu
Rheoli Parhad Busnes
Rheoli Gwastraff

I gael rhagor o wybodaeth, negeseuon, arweiniad neu gyngor diogelwch yn ystod wythnos Diogelwch Tân Busnesau, ewch i ymweld â sianeli ein Cyfryngau Cymdeithasol, neu ein gwefan: http://www.mawwfire.gov.uk