Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hannukah

02/12/2018 00:00

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin gynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân i bobl sy'n dathlu'r Hanukkah.

Gŵyl Goleuadau yr Iddewon yw’r Hanukkah, neu Chanukah. Mae'n cael ei dathlu trwy gynnau cannwyll ar menorah (a elwir hefyd yn chanukiah neu hanukkiah), sef canhwyllbren ac iddi wyth braich, bob dydd.

Mae'r Hanukkah yn amser llawen, felly cadwch yn ddiogel trwy ddilyn ein cynghorion canlynol.

Diogelwch rhag tân wrth ddefnyddio'r Menorah

  • Peidiwch byth â gadael y menorah wedi'i chynnau heb neb yn cadw golwg arni.
  • Dylai'r menorah fod wedi'i gwneud o ddeunydd nad yw'n fflamadwy yn unig.
  • Peidiwch byth â gosod y menorah yn agos at ddeunydd fflamadwy, er enghraifft papurau, llenni neu lyfrau, neu o dan ddeunydd o'r fath.
  • Os byddwch yn gosod y menorah wrth ffenestr, gwnewch yn siŵr bod y llenni neu'r bleinds yn ddigon pell oddi wrth y fflam ac na allant gael eu chwythu i mewn i'r fflam.
  • Peidiwch â cherdded o gwmpas wrth ddal cannwyll wedi'i chynnau.
  • Os byddwch yn defnyddio menorah olew, sicrhewch nad ydych yn rhoi mwy o olew nag sydd ei angen ym mhob powlen (peidiwch â'u llenwi'n llawn bob nos).
  • Diffoddwch y canhwyllau cyn i chi adael yr ystafell a chyn i chi fynd i'r gwely.
  • Cadwch fatsis a thanwyr i ffwrdd oddi wrth blant, ac y tu hwnt i'w cyrraedd.

Larymau Mwg

Mae larymau mwg yn achub bywydau, felly gwnewch yn siŵr bod gennych larwm mwg sy'n gweithio ar bob llawr yn eich cartref. Os bydd tân, bydd larwm mwg yn eich rhybuddio ar unwaith, gan roi amser i chi a phawb arall yn y cartref i ddianc i fan diogel.

Hanukkah – coginio'n ddiogel

·         Pan fyddwch yn ffrio bwyd, cadwch y plant i ffwrdd o'r stôf. Mae rhai pobl yn creu parth diogelwch "tair troedfedd" o gwmpas y stôf pan fydd y latkes yn ffrio. Mae rhai eraill yn defnyddio'r llosgwyr pellaf ar yr hob fel na all y plant gyrraedd y fflamau. 

·       Cymerwch ofal ychwanegol wrth ffrio mewn braster dwfn neu goginio ag olew – gall olew poeth fynd ar dân yn hawdd – defnyddiwch beiriant ffrio braster dwfn a reolir gan thermostat, a fydd yn sicrhau nad yw'r braster yn mynd yn rhy boeth.

·       Peidiwch â gadael i ddim dynnu eich sylw wrth goginio – trowch y gwres i lawr, neu ei ddiffodd yn llwyr, os bydd yn rhaid i chi adael bwyd yn coginio heb neb yn cadw golwg arno.

·       Cadwch lieiniau sychu llestri, dillad a gwifrau trydanol i ffwrdd o'r ffwrn a'r hob.

·       Gwnewch yn siŵr nad yw handlenni sosbenni yn wynebu am allan ar yr hob na chwaith dros fflam noeth.

·       Cofiwch wirio bod y ffwrn neu'r hob wedi cael eu diffodd ar ôl i chi orffen coginio.

·       Os bydd tân sy'n cynnwys olew, peidiwch â defnyddio dŵr i'w ddiffodd! Ewch allan, Arhoswch allan, a Ffoniwch 999.

 

Os bydd eich dillad yn mynd ar dân

Os bydd eich dillad yn mynd ar dân – STOPIWCH, DISGYNNWCH, GORCHUDDIWCH a RHOLIWCH

·         Stopiwch yn y fan a'r lle. Peidiwch â rhedeg. Gall rhedeg wneud pethau'n waeth.

·         DISGYNNWCH i'r ddaear. Gorweddwch yn wastad gyda'ch coesau allan yn syth.

·         GORCHUDDIWCH eich llygaid a'ch ceg â'ch dwylo.

·         RHOLIWCH drosodd ac yn ôl ac ymlaen nes bod y fflamau wedi'u diffodd.

·         Galwch am help ar unwaith.

Yna OERWCH, GALWCH, GORCHUDDIWCH:

·         Oerwch y llosgiad â dŵr tap oer sy'n rhedeg am 20 munud.

·         Galwch am help – 999, 111 neu eich meddyg teulu lleol am gyngor.

·         Gorchuddiwch y llosgiad â cling ffilm ac ewch i'r ysbyty/meddygfa.