Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Seremoni Wobrwyo Dathlu Llwyddiant 2018

20/11/2018 00:00

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Seremoni Wobrwyo Dathlu Llwyddiant 2018

 

Bu Dathlu Llwyddiant yn llwyddiant ysgubol unwaith eto eleni, a hynny wyth mlynedd ers cynnal y seremoni gyntaf! 

 

Ddydd Iau 16 Hydref, cafodd staff o bob rhan o'r frigâd eu gwobrwyo am eu hymdrechion aruthrol, eu hymrwymiad rhagorol, a'u cyfraniad parhaus at Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

 

Cafodd y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, ei llywyddu gan gyflwynydd Chwaraeon y BBC, Tomos Dafydd.

 

Mae hwn yn gyfle i'r tîm yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gael ei gydnabod a'i wobrwyo am y gwaith ymroddedig y mae'n ei wneud bob dydd i wasanaethu'n well y cymunedau y mae'n eu hamddiffyn.

 

Rhestr o'r enillwyr ym mhob categori:

 

Doedd dim ynddi eleni rhwng y Rheolwr Gwylfa, Dave Latham, o Orsaf Dân y Drenewydd a Ms Ingrid Pakkas, o Caffi Tân yng Ngorsaf Dân Aberystwyth, ac felly cafodd y Wobr Cyflawniad Unigol ei rhannu rhyngddynt.

Gwobrwywyd y Rheolwr Gwylfa, Dave Latham, am ei ymdrech gyffredinol yn ei rôl, ynghyd â'i gyfraniad cyffredinol i'r Gwasanaeth; a gwobrwywyd Ingrid am ddatblygu caffi cymunedol hynod o lwyddiannus yng Ngorsaf Dân Aberystwyth, a hynny trwy gyflwyno mentrau cynaliadwy, gan gynnwys tyfu ei ffrwythau a'i llysiau ei hun a sicrhau bod y caffi yn ddiblastig.

 

 

  

Cafodd y Wobr Cyfraniad i'r Gymuned ei dyfarnu i'r Rheolwr Criw John Phillips o Orsaf Dân Port Talbot.

Mae John wedi goruchwylio rhaglen y Cadetiaid Tân ers ei sefydlu. Mae ei ymrwymiad a'i frwdfrydedd yn golygu ei fod wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan y cadetiaid, ac mae'n parhau i lywio'r rhaglen yn ei blaen. 

 

Cafodd Gwobr Codwr Arian y Flwyddyn ei dyfarnu i Orsaf Dân y Drenewydd a lwyddodd, ymhlith pethau eraill, i godi dros £5,000 ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân trwy gario ysgol estyn 8 m i gopa'r Wyddfa, a hynny mewn cit tân llawn! 

 

Dyfarnwyd y Wobr Cyfraniad i'r Gymuned i Gary Davies a Paul Falvey o Dîm Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot.

Mae Gary a Paul, fel ei gilydd, yn parhau i ragori ar y disgwyliadau o ran Lleihau Risgiau Cymunedol; mae eu hymrwymiad i'r Gwasanaeth yn ddigynsail, ac yn dyst i'w personoliaethau a'u hagwedd gadarnhaol. 

 
 

Dyfarnwyd y Wobr Dewrder i Chris McDonald a Claire Griffiths o Dîm Diogelwch Cymunedol Sir Benfro. Chwaraeodd Chris a Claire rôl hanfodol wrth achub bywyd aelod o'r cyhoedd, a hynny trwy roi CPR iddo, a llwyddo i adfer pwls ac anadlu. 

 

 

 

Dyfarnwyd Gwobr Gorsaf y Flwyddyn i Orsaf Dân Llanwrtyd. Disgrifiwyd yr orsaf yn orsaf ar-alw eithriadol dros ben, a hynny am ddarparu gwasanaeth 100% o'r amser, ac am sicrhau bod ei bylchau sgiliau yn aros ar 0%. Maent hefyd yn neilltuo cryn dipyn o amser i'w gwaith cymunedol, gan godi cyllid digonol ar gyfer Cyd-ymatebydd yr Orsaf. 

 

 

Dyfarnwyd Gwobr Dewis y Bobl i Orsaf Dân Aberystwyth. Eleni, gofynnwyd i aelodau o'r cyhoedd enwebu a phleidleisio dros Ddewis y Bobl.

Enwebwyd Gorsaf Dân Aberystwyth am nifer mawr o resymau, gan gynnwys ei hymateb gweithredol a'r rhan mae'n ei chwarae yn y gymuned, a hefyd am agor Caffi cymunedol – sicrhaodd y bleidlais fod yr orsaf ymhell ar y blaen yn y categori hwn. 

 

 

 

Gwobr Cyflawniad Rhagorol y Prif Swyddog Tân

 

Caiff Gwobr Cyflawniad Rhagorol y Prif Swyddog Tân ei dyfarnu yn gydnabyddiaeth am gyflawniad rhagorol wrth wireddu nodau ac amcanion GTACGC. Eleni, penderfynodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies, fod dau dîm yn haeddu'r wobr.

 

Y cyntaf oedd gorsaf Dân Llanwrtyd, a hynny am y proffesiynoldeb a'r dewrder hynod a amlygwyd yn y digwyddiad yn Llangamarch y llynedd. Llysgenhadon gwirioneddol ar gyfer eu cymunedau. 

 
Yr ail oedd y Criwiau a oedd yn bresennol yn y tân mewn gwesty yn Aberystwyth eleni. Roedd cyfanswm o 18 o beiriannau a 110 o Ddiffoddwyr Tân yn bresennol yn y lleoliad. Achubwyd cyfanswm o 12 o unigolion o'r tân, a llwyddwyd i atal y tân rhag lledaenu'n sylweddol i eiddo cyfagos.

Oni bai am feddwl chwim, sgiliau a dewrder y criw, gallai canlyniad y digwyddiad hwn fod wedi bod mor ofnadwy o wahanol. 

 
Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n noddwyr am y noson: Insync Corporate Healthcare, Fireblitz, Link Asset Services, Centerprise International, Lawray Architects, Radiocoms, Veale Wasbrough Vizards, Star Trac, StairMaster, Nautilus, Schwinn, a Core Health & Fitness. 

 

Diolch i bob un ohonoch am eich cymorth hael!​