Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Achrediad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl

06/12/2018 13:00
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn falch o gyhoeddi ei fod wedi ennill yr achrediad uchaf yn rhan o Fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl; sef y Wobr Platinwm.

Mae'r Gwasanaeth yn gyfarwydd â Fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl, ac mae wedi ymgorffori'r safonau hyn yn rhan o'i strategaethau Datblygu Pobl ers bron pymtheg mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r Gwasanaeth wedi arddangos gwelliannau parhaus, gan gyflawni'r safon Sylfaenol yn 2003, y safon Efydd yn 2010 a'r Safon Aur yn 2014.

 

(O'r chwith i'r dde) Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans, Cadeirydd Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru; Sarah Botterill, Asesydd Annibynnol Arweiniol; Chris Davies QFSM MBA, y Prif Swyddog Tân.​

I fodloni gofynion y Wobr Platinwm, cynhaliwyd archwiliad manwl o'r modd y mae'r Gwasanaeth yn gweithio, a hynny yn seiliedig ar dystiolaeth ansoddol a meintiol a gasglwyd gan Asesydd Annibynnol Arweiniol.

Ym mis Ebrill 2018, rhannodd yr asesydd Buddsoddwyr mewn Pobl arolwg ar-lein â holl weithwyr y sefydliad. Dros gyfnod o bedair wythnos, ymatebodd 567 o bobl, 43% o'r gweithlu, i'r arolwg, a oedd yn gofyn i'r aelodau o staff raddio'r Gwasanaeth Tân ac Achub mewn perthynas â chyfres o safonau'r diwydiant.

Yn ystod mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf 2018, cynhaliodd yr Asesydd Arweiniol, ynghyd â thîm o Adolygwyr Mewnol, 45 o gyfweliadau â gweithwyr a ddewiswyd i gynrychioli pob swyddogaeth a lefel yn y Gwasanaeth. Cynhaliwyd cyfweliadau un i un, mewn parau neu yn rhan o drafodaeth grŵp, gan alluogi'r asesydd a'i thîm i archwilio profiadau ac agweddau pobl.

Yn ystod ail hanner mis Gorffennaf 2018, casglodd yr asesydd dystiolaeth ddogfennol a oedd yn cefnogi dadansoddiad cynhwysfawr o lefelau perfformiad ac aeddfedrwydd y Gwasanaeth, a hynny mewn perthynas â 27 o themâu'r Fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl.

Daeth y broses uchod i ben mewn adroddiad manwl a gyflwynwyd i Banel Craffu Buddsoddwyr mewn Pobl ddechrau mis Awst 2018. Yn dilyn hynny, cadarnhaodd y panel fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithredu ar lefel Platinwm.

Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies QFSM MBA: "Mae'r gydnabyddiaeth hon yn cynnig tystiolaeth ddigamsyniol i gefnogi ein huchelgais i ddod yn Arweinydd Byd o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol.

Mae'r Achrediad Platinwm hwn yn gydnabyddiaeth o weithle yr wyf yn falch iawn i fod yn rhan ohono. Yn wir, rwyf wedi cael gwybod gan Buddsoddwyr mewn Pobl mai ni yw'r unig Wasanaeth Tân ac Achub yn y byd sy'n meddu ar Achrediad Platinwm ar hyn o bryd.

O blith y 15,000 o sefydliadau sy'n gysylltiedig â Buddsoddwyr mewn Pobl mewn 75 o wledydd gwahanol ledled y byd, rydym bellach yn rhan o grŵp elitaidd o sefydliadau sy'n meddu ar y gydnabyddiaeth hon. Dim ond 1% o holl sefydliadau achrededig Buddsoddwyr mewn Pobl ledled y byd sydd wedi cyflawni'r safon Platinwm.

Mae'r Wobr Platinwm newydd hon yn golygu bod ein Gwasanaeth ar flaen y gad mewn perthynas â sefydliadau blaengar ledled y byd, gan gynnwys cyrff cyhoeddus, preifat a thrydydd sector.

Hoffwn ddiolch i bob un o'n diffoddwyr tân a'n staff cymorth am gyfrannu at y llwyddiant hwn. Mae'r Adroddiad ei hun yn cydnabod gonestrwydd a pharodrwydd ein staff i rannu eu profiadau a'u barn. Mae hyn, ynddo'i hun, yn ganmoliaeth i'r arferion rheoli a datblygu pobl sy'n bodoli yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru."