Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Swyddi Gwag Presennol


 ​​​​ ​​​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman

Castell-nedd Port Talbot
Gorsaf Dân Port Talbot

Sir Benfro
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Trosglwyddiadau Amser Cyflawn Allanol

Nodwch, yn anffodus, nad yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio Trosglwyddiadau Amser Cyflawn allanol ar hyn o bryd. Os hoffech gael eich cadw ar restr er mwyn i chi gael eich ystyried os bydd y Gwasanaeth am recriwtio ymgeiswyr allanol, llenwch y Ffurflen Gais Trosglwyddo Allanol, a’i dychwelyd ynghyd â CV ac unrhyw dystysgrifau sydd gennych sy’n cadarnhau’r cymwysterau yr ydych wedi eu cyflawni yn ystod eich Gwasanaeth. Dylid dychwelyd dogfennau a gwblhawyd at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (e.gudgeon@mawwfire.gov.uk​).

Nodwch, yn unol â Gweithdrefn Rheoli Cofnodion y Gwasanaeth, y bydd y dogfennau a ddychwelwch yn cael eu cadw gan y Gwasanaeth hwn am 24 mis, yn dilyn hynny, os na fydd swydd wag yn dod ar gael, byddwn yn cael gwared arnynt mewn modd diogel.

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

CYNORTHWYYDD CYLLID
YR ADRAN GYLLID
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 3 – £17,681-£18,672

Ar hyn o bryd, mae swydd Cynorthwyydd Cyllid ar gael yn yr Adran Gyllid ym Mhencadlys y Gwasanaeth. Swydd am 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener).

Prif ffocws y rôl  fydd darparu cymorth gweinyddol i'r Tîm Cyllid. Bydd y rôl hon yn cynnwys mewnbynnu cofnodion dyddlyfrau ar y System Rheolaeth Ariannol, a chynorthwyo yn y broses o gau cyfrifon ar ddiwedd y flwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Justine Harries, Rheolwr Cyfrifyddiaeth a Systemau, ar 01267 226877.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Mrs Rachel Jones (R.Jones2@mawwfire.gov.uk​) yn yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP erbyn 1630 ar 05 Mawrth 2019, fan hwyraf

Swydd Ddisgrifiad - Manyleb Person​ - Ffurflen Gais - Nodiadau Esboniadol​​
CLERC CYNORTHWYOL DROS DRO
YR ADRAN YSTADAU
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 2 – £16,863-£17,391

Mae swydd wag dros dro wedi dod ar gael yn yr Adran Ystadau ar gyfer Clerc Cynorthwyol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (o ddydd Llun i ddydd Gwener), a hynny am gyfnod cychwynnol o 6 mis.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo â gwaith gweinyddu o ddydd i ddydd yn y swyddfa, gan sicrhau bod swyddogaeth yr Adran Ystadau yn cael ei gweinyddu mewn modd effeithiol ac yn effeithlon.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Dirprwy Bennaeth yr Adran Ystadau, Amanda Thomas, ar 01267 242695.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais (yn nodi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl mewn perthynas â manyleb y person) at Mrs Rachel Jones, yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (R.Jones@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 22 Chwefror 2019, fan hwyraf.   

Swydd Ddisgrifiad - Manyleb Person - Ffurflen Gais - Nodiadau Esboniadol​​