Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Swyddi Gwag Presennol

 ​​​​ ​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli

Ardal Reoli Ceredigion Gorsaf Dân Aberystwyth

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân ​​​Aberdaugleddau
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod
Gorsaf Dân Doc Penfro

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfyllin Gorsaf Dân Machynlleth

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Pontarddulais

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.


TROSGLWYDDO RHEOLWYR CRIW GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN

GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU


Noder bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn rôl Rheolwr Criw.

Mae'r Gwasanaeth yn gofyn i unigolion wneud cais fel a ganlyn:

  • Rheolwyr Criw Gweithredol Amser Cyflawn cyfredol, sy'n dymuno trosglwyddo.

Dylai unigolion gyflwyno ffurflen gais. Gweler un yn atodedig. Amgaewch gopïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Am wybodaeth bellach ynghylch y trosglwyddiadau, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaeth Ymateb, Steve Rowlands ar s.rowlands@mawwfire.gov.uk.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Dylid anfon ffurflenni cais, ynghyd â Curriculum Vitae cynhwysfawr, i'r Adran Adnoddau Dynol (adonnaudynol@tancgc.gov.uk) a hynny erbyn 1630 ar 06 Ionawr 2020, fan hwyraf.

Ffurflen Gais Trosglwyddo Rôl Rheolwr Criw            Ffurflen Gais


Mae’r Sifft gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau.

Os ydych yn ymgeisydd yn y broses:-

Os ydych wedi ymgeisio ar gyfer y broses hon ac wedi cwbwlhau yr asesiadau, danfonir canlyniadau atoch drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn. Os nid ydych wedi derbyn eich canlyniadau erbyn 12:00 awr ar Ddydd Mercher y 25 o Fedi 2019, cewch gyfeirio ymholiad at recriwtio@tancgc.gov.uk   

Os buoch yn llwyddiannus, cewch barhau ar hyd y Broses Recriwtio.

Cewch gyfeirio unrhyw ymholiadau BRYS ar hyn o bryd at recriwtio@tancgc.gov.uk.

Ni allwn dderbyn gohebiaeth drwy unrhyw fodd arall ar hyn o bryd.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser 

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser  ond rydych heb gofrestru eisoes, ni chewch wneud ar hyn o bryd a bydd rhaid i chi aros nes cynhelir proses arall yn y dyfodol cyn i chi ymgeisio.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Pryd caf dderbyn fy nghanlyniadau?
Danfonir canlyniadau drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019.

Beth yw'r cam nesaf?
Mae Cam 2 yn cynnwys Profion Gallu.  Mae manylion ar gael drwy law Pecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd  (DOLEN.).

Beth os oes gennyf anghenion arbennig?
Bydd angen i chi gysylltu â recriwtio@tancgc.gov.uk ar unwaith i adnabod unrhyw ofynion arbennig fydd gennych.  Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau angenrheidiol ar eich rhan. 

Lle caf ganfod fwy o wybodaeth am y Profion?
Cyfeiriwch at Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?
Gweler amserlen y digwyddiadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru isod:-

Profion Gallu

9 – 15 Hydref 2019

Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol

yr wythnos sy'n cychwyn y 18 o Dachwedd 2019

 

Y Broses Ddethol

yr wythnos sy'n cychwyn y 25 o Dachwedd 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 2 o Rhagfyr 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 9 o Rhagfyr 2019


Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad prawf?
O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad arall i chi.

A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma ​

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

 

CLERC CYNORTHWYOL DROS DRO

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 2 – £18,065-£18,426

 

Gwahoddir ceisiadau gan bersonél â phrofiad addas ar gyfer y swydd dros dro Clerc Cynorthwyol yn yr Adrannau Cyllid ac Adnoddau Dynol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener), a hynny am gyfnod cychwynnol o 12 mis. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â'r prosiect rheoli dogfennau ac yn darparu cymorth clercol i'r Adrannau Cyllid ac Adnoddau Dynol.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Cyfrifyddiaeth a Systemau, Justine Harries ar 01267 226877 neu'r Rheolwr Adnoddau Dynol, Karen Fairhurst ar 01267 226837.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig.

Rhaid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi i'r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk) erbyn 1630 ar 10 Rhagfyr 2019, fan hwyraf. 

Swydd Ddisgrifiad   Manyleb Person​​  Ffurflen Gais  Canllawiau Gwneud Cais​ 


RHEOLWR PROSIECTAU CYFALAF YSTADAU DROS DRO

YR ADRAN YSTADAU

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 10 – £34,788-£36,876

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeisydd sydd â'r profiad a/neu'r cymwysterau priodol ar gyfer swydd Rheolwr Prosiectau Cyfalaf  Ystadau. Mae'n hanfodol bod gan ymgeiswyr radd berthnasol (Rheoli Prosiectau, Ystadau, Arolygu Adeiladau neu debyg). Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (o ddydd Llun i ddydd Gwener), a hynny am gyfnod cychwynnol o ddwy flynedd.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni prosiectau cyfalaf o sefydlu'r briff cychwynnol gyda'r cleient “mewnol” trwy'r cam adeiladu hyd at gwblhau ymarferol a'r cam cyfrif terfynol.

Mae'r rôl hefyd yn cynnwys cynorthwyo i ddatblygu ymagwedd o ansawdd o ran dylunio a gwella'r amgylchedd ar gyfer staff, ymwelwyr a'r cyhoedd.

Mae swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Phennaeth yr Adran Ystadau, Huw Davies, ar 01267 242690 (hm.davies@mawwfire.gov.uk).

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rhaid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi i'r Adran Adnoddau Dynol (adonnaudynol@tancgc.gov.uk) erbyn 1630 ar 20 Rhagfyr 2019, fan hwyraf.   


SWYDDOG ADDYSG GYMUNEDOL RHAN-AMSER (CYFNOD MAMOLAETH)

YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL, ARDAL BAE ABERTAWE

GRADD 5 – £21,589 - £23,836 (pro rata, y flwyddyn)

 

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol, a hynny dros gyfnod absenoldeb mamolaeth.  Mae'r swydd wedi'i lleoli yn Ardal Bae Abertawe ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen. 

Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â'r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref. 

Mae'r swydd yn un 24 awr yr wythnos, a hynny am gyfnod o 6 mis. Nodwch fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Gill ar 0370 60 60 699.

Gweler y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y person yn atodedig.

Rhaid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi (sy'n dangos tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl yn unol â manyleb y person) i'r Adran Adnoddau Dynol, humanresources@mawwfire.gov.uk, erbyn 06 Ionawr 2020, fan hwyraf.

This is an advert for the post of Temporary Part-Time Community Education Officer, within the Community Safety Department, for which the ability to speak Welsh is essential.

Swydd Ddisgrifiad   Manyleb Person​​​​  Ffurflen Gais  Canllawiau Gwneud Cais​