Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Swyddi Gwag Presennol

 ​​​​ ​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli
Gorsaf D
ân Llandysul

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod
Gorsaf Dân Doc Penfro

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfyllin Gorsaf Dân Y Drenewydd
Gorsaf Dân Y Trallwng
Gorsaf Dân Llandrindod

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Treforys

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu humanresources@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk​

GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN

Mae’r Sifft gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau.

Os ydych yn ymgeisydd yn y broses:-

Os ydych wedi ymgeisio ar gyfer y broses hon ac wedi cwbwlhau yr asesiadau, danfonir canlyniadau atoch drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn. Os nid ydych wedi derbyn eich canlyniadau erbyn 12:00 awr ar Ddydd Mercher y 25 o Fedi 2019, cewch gyfeirio ymholiad at recriwtio@tancgc.gov.uk   

Os buoch yn llwyddiannus, cewch barhau ar hyd y Broses Recriwtio.

Cewch gyfeirio unrhyw ymholiadau BRYS ar hyn o bryd at recriwtio@tancgc.gov.uk.

Ni allwn dderbyn gohebiaeth drwy unrhyw fodd arall ar hyn o bryd.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser 

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser  ond rydych heb gofrestru eisoes, ni chewch wneud ar hyn o bryd a bydd rhaid i chi aros nes cynhelir proses arall yn y dyfodol cyn i chi ymgeisio.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Pryd caf dderbyn fy nghanlyniadau?
Danfonir canlyniadau drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019.

Beth yw'r cam nesaf?
Mae Cam 2 yn cynnwys Profion Gallu.  Mae manylion ar gael drwy law Pecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd  (DOLEN.).

Beth os oes gennyf anghenion arbennig?
Bydd angen i chi gysylltu â recriwtio@tancgc.gov.uk ar unwaith i adnabod unrhyw ofynion arbennig fydd gennych.  Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau angenrheidiol ar eich rhan. 

Lle caf ganfod fwy o wybodaeth am y Profion?
Cyfeiriwch at Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?
Gweler amserlen y digwyddiadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru isod:-

Profion Gallu

9 – 15 Hydref 2019

Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol

yr wythnos sy'n cychwyn y 18 o Dachwedd 2019

 

Y Broses Ddethol

yr wythnos sy'n cychwyn y 25 o Dachwedd 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 2 o Rhagfyr 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 9 o Rhagfyr 2019


Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad prawf?
O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad arall i chi.

A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma ​

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

 GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Y BWRDD PENSIWN LLEOL – CADEIRYDD ANNIBYNNOL

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am unigolyn addas i ymgymryd â rôl y Cadeirydd Annibynnol ar gyfer ei Fwrdd Pensiwn Lleol. Dylai ymgeiswyr am rôl y Cadeirydd Annibynnol feddu ar y sgiliau, y brwdfrydedd a'r ymrwymiad angenrheidiol i gyflawni'r rôl a dod â phersbectif allanol ffres i drafodaethau'r Bwrdd. 

Y lwfans ar gyfer Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Pensiwn Lleol yw £625.00 y dydd.

Rôl y Bwrdd Pensiwn Lleol

O dan ddarpariaethau Adran 5 o Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 a rheoliad 4A o Reoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Diwygio) (Llywodraethu) 2015, roedd yn ofynnol sefydlu Byrddau Pensiwn Lleol erbyn 01 Ebrill 2015.

Trwy gyfrwng eich rôl o fod yn Gadeirydd Annibynnol y Bwrdd Pensiwn Lleol, byddwch yn cynorthwyo Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (Rheolwr y Cynllun) mewn perthynas â gweinyddu a llywodraethu Cynllun(iau) Pensiwn y Diffoddwyr Tân, a hynny i sicrhau cydymffurfedd â phob deddfwriaeth berthnasol ac unrhyw ofynion o eiddo'r Rheoleiddiwr Pensiynau.

Ein Trefniadau

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys pedwar Cynrychiolydd y Cyflogwr a phedwar Cynrychiolydd Aelodau'r Cynllun. Mae yna o leiaf dri chyfarfod o'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cael eu cynnal bob flwyddyn (misoedd Mawrth, Gorffennaf a Thachwedd), gyda'r posibilrwydd o alw rhagor o gyfarfodydd os oes busnes ychwanegol i'w ystyried.

Yn ychwanegol at yr uchod, mae yna, yn gyffredinol, dri chyfarfod cynllunio y flwyddyn, a disgwylir presenoldeb hefyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Pensiwn y Diffoddwyr Tân, sy'n golygu bod yr ymrwymiad cyffredinol o leiaf saith niwrnod y flwyddyn.

Gallwch weld papurau cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol yn:

http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Awdurdod-Tan/Pwyllgorau/Pages/Bwrdd-Pensiwn-Lleol.aspx           

I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â'r apwyntiad hwn, gweler y dogfennau isod.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

§  Pecyn Cais

§  Swydd-ddisgrifiad Cadeirydd Annibynnol yBwrdd Pensiwn Lleol​

CYNORTHWYYDD PRYNU

YR ADRAN FFLYD, PEIRIANNEG A LOGISTEG

COED-YR-IARLL

GRADD 3 – £19,171-£19,945

 

Mae swydd wag ar gyfer Cynorthwyydd Prynu/Gyrrwr wedi dod ar gael yn yr Adran Fflyd, Peirianneg a Logisteg, wedi'i lleoli yng Nghoed-yr-iarll. Swydd 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener) yw hon.

 

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gweithredu'r Storfeydd Canolog a'r Storfeydd Cludiant yn effeithiol, a hynny er mwyn sicrhau cyfleuster cyflenwadau a gwaredu digonol ar gyfer y sefydliad. Mae'r rôl yn cynnwys darparu gwasanaeth logisteg achlysurol trwy ddosbarthu nwyddau'n rheolaidd i'r gorsafoedd a'r adrannau yn ardal y Gwasanaeth, yn ôl y gofyn.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Rheolwr Cyfarpar a Logisteg, Andrew Davies on 01792 705118.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person ar gyfer y rôl hon yn atodedig.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl eu llenwi, rhaid dychwelyd ffurflenni cais i'r Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (humanresources@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 04 Mehefin 2020, fan hwyraf.

Swydd Ddisgrifiad   Manyleb Swydd   Ffurflen Gais​   Canllawiau Gwneud Cais​