Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Swyddi Gwag Presennol


 ​​​​ ​​​​​​​​​​​
​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llandysul

Ardal Reoli Ceredigion Gorsaf Dân Aberystwyth

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân Crymych
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfair-ym-Muallt Gorsaf Dân y Drenewydd

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Treforys
Gorsaf Dân Pontarddulais
Gorsaf Dân Reynoldston​

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Trosglwyddiadau Amser Cyflawn Allanol

Nodwch, yn anffodus, nad yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio Trosglwyddiadau Amser Cyflawn allanol ar hyn o bryd. Os hoffech gael eich cadw ar restr er mwyn i chi gael eich ystyried os bydd y Gwasanaeth am recriwtio ymgeiswyr allanol, llenwch y Ffurflen Gais Trosglwyddo Allanol, a’i dychwelyd ynghyd â CV ac unrhyw dystysgrifau sydd gennych sy’n cadarnhau’r cymwysterau yr ydych wedi eu cyflawni yn ystod eich Gwasanaeth. Dylid dychwelyd dogfennau a gwblhawyd at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (e.gudgeon@mawwfire.gov.uk​).

Nodwch, yn unol â Gweithdrefn Rheoli Cofnodion y Gwasanaeth, y bydd y dogfennau a ddychwelwch yn cael eu cadw gan y Gwasanaeth hwn am 24 mis, yn dilyn hynny, os na fydd swydd wag yn dod ar gael, byddwn yn cael gwared arnynt mewn modd diogel.

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

TECHNEGYDD CYFARPAR 
YR ADRAN DRAFNIDIAETH
COED-YR-IARLL
GRADD 4 – £19,554-£21,166

Mae swydd wag ar gyfer Technegydd Cyfarpar wedi'i leoli yng Nghoed-yr-iarll, wedi dod ar gael yn yr Adran Cludiant. Swydd 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener) yw hon.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gwneud gwaith cynnal a chadw arferol ar offer diffodd tân a gynhelir gan yr Adran Drafnidiaeth, yn cynnwys ysgolion, pympiau cludadwy, gwyntyllau awyru pwysedd positif (PPV) ac offer gwrthdrawiadau traffig ffyrdd (RTC) (nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr).

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Rheolwr y Gweithdy, Richard Owens, ar 01792 705275.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person ar gyfer y rôl hon yn atodedig.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais (yn nodi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl mewn perthynas â manyleb y person) at Mrs Rachel Jones, yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (R.Jones@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 24 Ebrill 2019, fan hwyraf.

Swydd Ddisgrifiad - Manyleb Person​ - Ffurflen Gais - Nodiadau Esboniadol​