Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Swyddi Gwag Presennol

 ​​​​ ​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli
Gorsaf D
ân Llandysul

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod
Gorsaf Dân Doc Penfro

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfyllin Gorsaf Dân MachynllethGorsaf Dân Y Drenewydd
Gorsaf Dân Y Trallwng
Gorsaf Dân Llandrindod

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Treforys

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu humanresources@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk​

GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN

RHEOLWR CRIW 

TROSGLWYDDIADAU GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN 

YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL

ARDAL REOLI SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT


Noder bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn rôl Rheolwr Criw. Bydd y rôl wedi'i lleoli yn Adran Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot ym Mhort Talbot. Mae'r swydd yn cael ei rheoli gan y System Dyletswydd Dydd 42 Awr.  


Bydd y rôl hon yn cynnwys darparu a gweinyddu amrywiaeth o raglenni Diogelwch Cymunedol, gan gynnwys diogelwch yn y cartref, atal tanau bwriadol, diogelwch ar y ffyrdd a gweithio mewn partneriaeth, ond y prif gyfrifoldeb fydd ymyriadau ieuenctid. 


Bydd y rôl hefyd yn gofyn am ddarparu cydnerthedd ar gyfer dyletswyddau diffodd tân gweithredol. Bydd y rôl wedi'i lleoli yng Nghastell-nedd Port Talbot, ond bydd gofyn i chi weithio o bryd i'w gilydd yn ardaloedd eraill y Gwasanaeth.


Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn cymwys a chryf ei gymhelliad, a fyddai'n dymuno manteisio ar y cyfle hwn i wneud cyfraniad effeithiol at gyflawni'r agenda Diogelwch Cymunedol.


Mae'r Gwasanaeth yn gwahodd ceisiadau gan y canlynol: 


Rheolwyr Criw Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol Cyfredol* 

Diffoddwyr Tân Cymwys Gweithredol Amser Cyflawn Cyfredol sy'n ceisio dyrchafiad*


*Mae unigolion sydd wedi llwyddo i gwblhau'r asesiadau perthnasol yn gymwys i ymgeisio


Mae swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Gorsaf Neil Evans ar 01267 242653. 


Noder y croesewir ceisiadau yn y Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.


Rhaid i ffurflenni P31 (eu haddasrwydd i'w sicrhau yn unol â manyleb y person) gael eu cyflwyno i'r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk) erbyn 1630, fan bellaf, ar 04 Mawrth 2020.Swydd-ddisgrifiad​    Manyleb y Person ​​  Ffurflen Gais   Nodiadau Cyfarwyddyd​

TROSGLWYDDIADAU GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN 
RHEOLWR GWYLFA B – DIOGELWCH CYMUNEDOL
ARDAL REOLI POWYS 

Nodwch fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn rôl Rheolwr Gwylfa B. Bydd y rôl wedi'i lleoli yn Adran Diogelwch Cymunedol Powys yn Llandrindod. Mae'r swydd yn cael ei rheoli gan y System Dyletswydd Dydd 42 Awr.  

Nodwch y bydd y rôl hefyd yn cynnwys gweithio ledled Powys ac weithiau yn ardaloedd eraill y Gwasanaeth.  

Mae'r rôl hon yn rheoli Tîm Diogelwch Cymunedol Powys a'i holl weithgarwch. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r ymyraethau Diogel ac Iach ym Mhowys, a hynny dan gyfarwyddyd Rheolwyr Diogelwch Cymunedol.  

Bydd y rôl hefyd yn rheoli amrywiaeth o raglenni Diogelwch Cymunedol, sy'n cynnwys atal tanau bwriadol, ymyraethau ieuenctid, diogelwch ar y ffyrdd a gweithio mewn partneriaeth, a bydd yn sicrhau bod y rhain yn cael eu rhoi ar waith. Bydd angen cydweithio â gorsafoedd a phartneriaid eraill, yn ogystal â mynychu cyfarfodydd amlasiantaethol.  

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cydnerthedd ar gyfer dyletswyddau diffodd tân gweithredol.  

Mae'r Gwasanaeth yn gwahodd ceisiadau gan: 

Rheolwyr Gwylfa A Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol cyfredol sy'n ceisio dyrchafiad*

Rheolwyr Gwylfa B Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol cyfredol sy'n ceisio trosglwyddiad*

Rheolwyr Criw Amser Cyflawn cymwys Parhaol cyfredol sy'n ceisio dyrchafiad*

*Mae unigolion sydd wedi llwyddo i gwblhau asesiadau perthnasol y Ganolfan Asesu a Datblygu yn gymwys i ymgeisio

Dylai unigolion gyflwyno ffurflen gais. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Gorsaf Neil Evans ar 01267 242653.

Dylid cyflwyno datganiadau o ddiddordeb/ffurflenni P31 ar gyfer y swydd wag hon i'r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 02 Mawrth 2019, fan bellaf. 

Nodwch y bydd y rhestr fer yn cael ei thynnu ar 11 Mawrth 2020, ac y cynhelir y cyfweliadau ar 18 Mawrth 2020.​

Swydd-ddisgrifiad    Manyleb y Person ​  Ffurflen Gais   Nodiadau Cyfarwyddyd​

TROSGLWYDDIADAU GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN
RHEOLWR CRIW – GORSAF M56 PONTARDAWE
GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Noder bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn rôl y Rheolwr Criw yng Ngorsaf 56, Pontardawe yn Ardal Reoli Castell-nedd Port Talbot. 

Mae'r Gwasanaeth yn gwahodd ceisiadau gan:

Diffoddwyr Tân Cymwys Gweithredol Amser Cyflawn Cyfredol sy'n ceisio dyrchafiad*

Rheolwyr Criw Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol Cyfredol*

*Mae unigolion sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus asesiadau ADS perthnasol yn gymwys i ymgeisio.

Mae Gorsaf Dân Pontardawe yn cael ei rheoli gan y System Criwio Dydd Hyblyg. Mae'r Gorsafoedd Criwio Dydd Hyblyg yn gweithredu ar yr egwyddor bod yr orsaf yn cael ei chriwio yn ystod oriau dydd ar sail amser cyflawn; yn y nos bydd y gorsafoedd yn cael eu criwio gan bersonél System Dyletswydd Amser Cyflawn a oedd yn gweithio yn ystod y dydd. Nodwch mai'r Lwfans Cyflog sy'n gysylltiedig â'r System Sifftiau hon yw 7.5%.

Oherwydd y rhwymedigaeth gontractiol i ddarparu gwasanaeth Ar Alwad, mae'n ofynnol i unigolion fyw'n lleol i'r Orsaf. Nodwch y bydd angen i'r Gwasanaeth gymeradwyo'r lleoliad. 

Dylai unigolion gyflwyno ffurflen gais, gweler ynghlwm yn hyn o beth. Byddwch cystal hefyd ag amgáu copïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

I gael rhagor o wybodaeth am y trosglwyddiadau, cysylltwch â Phennaeth Ardal Reoli Castell-nedd Port Talbot, sef Rheolwr y Grŵp, Chris Howells, trwy cthowells@mawwfire.gov.uk.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dylid anfon ffurflenni cais, ynghyd â Curriculum Vitae, at yr Adran Adnoddau Dynol (humanresources@tancgc.gov.uk), erbyn 1630 ar 02 Mawrth 2020, fan hwyraf.

Mae’r Sifft gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau.

Os ydych yn ymgeisydd yn y broses:-

Os ydych wedi ymgeisio ar gyfer y broses hon ac wedi cwbwlhau yr asesiadau, danfonir canlyniadau atoch drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn. Os nid ydych wedi derbyn eich canlyniadau erbyn 12:00 awr ar Ddydd Mercher y 25 o Fedi 2019, cewch gyfeirio ymholiad at recriwtio@tancgc.gov.uk   

Os buoch yn llwyddiannus, cewch barhau ar hyd y Broses Recriwtio.

Cewch gyfeirio unrhyw ymholiadau BRYS ar hyn o bryd at recriwtio@tancgc.gov.uk.

Ni allwn dderbyn gohebiaeth drwy unrhyw fodd arall ar hyn o bryd.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser 

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser  ond rydych heb gofrestru eisoes, ni chewch wneud ar hyn o bryd a bydd rhaid i chi aros nes cynhelir proses arall yn y dyfodol cyn i chi ymgeisio.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Pryd caf dderbyn fy nghanlyniadau?
Danfonir canlyniadau drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019.

Beth yw'r cam nesaf?
Mae Cam 2 yn cynnwys Profion Gallu.  Mae manylion ar gael drwy law Pecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd  (DOLEN.).

Beth os oes gennyf anghenion arbennig?
Bydd angen i chi gysylltu â recriwtio@tancgc.gov.uk ar unwaith i adnabod unrhyw ofynion arbennig fydd gennych.  Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau angenrheidiol ar eich rhan. 

Lle caf ganfod fwy o wybodaeth am y Profion?
Cyfeiriwch at Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?
Gweler amserlen y digwyddiadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru isod:-

Profion Gallu

9 – 15 Hydref 2019

Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol

yr wythnos sy'n cychwyn y 18 o Dachwedd 2019

 

Y Broses Ddethol

yr wythnos sy'n cychwyn y 25 o Dachwedd 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 2 o Rhagfyr 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 9 o Rhagfyr 2019


Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad prawf?
O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad arall i chi.

A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma ​

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

TECHNEGYDD CYMORTH PROSIECT TGCH DROS DRO

YR ADRAN TGCH

GRADD 4 - £19,554 - £21,166

Gwahoddir ceisiadau gan bersonél sydd â chymwysterau a/neu brofiad addas ar gyfer y swydd dros dro uchod yn yr Adran TGCh, a hynny ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun i ddydd Gwener) am gyfnod cychwynnol o chwe mis.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi cymorth TGCh yn ystod gwaith prosiect, gan gynnwys cyflwyno caledwedd a meddalwedd ledled y sefydliad. Bydd y rôl yn cynnwys pob agwedd ar waith TGCh, gyda ffocws cryf ar rwydweithiau a phrosesau gosod.

Rhaid i'r unigolyn llwyddiannus feddu ar brofiad da ym maes rhwydweithio (trosglwyddo, cyfeiriadau IP, DHCP a llwybrydd sylfaenol), yn ogystal â chomisiynu socedi ceblau a rhwydwaith, caledwedd bwrdd gwaith a WiFi. Er y darperir hyfforddiant ar gyfer y gwaith gofynnol, mae gwybodaeth flaenorol am y meysydd hyn yn hanfodol.

Mae TGCh yn destun newid cyflym yn y sefydliad ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y flwyddyn i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar ethos gwaith wych.

Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn Ne-orllewin Cymru i Lanfyllin yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly, mae trwydded yrru lawn yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â mynediad at eich cerbyd eich hun (er y gallai cerbyd cwmni fod ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o alwadau i deithio).

Bydd y swydd hon yn cynnig rôl wych i chi, buddion da, a'r cyfle i weithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, yn ogystal â'r cyfle i gydweithio â thîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a'r pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence, ar 01267 226855.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person yn atodedig.

Ar ôl eu llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflenni cais i'r Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (humanresources@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 06 Mawrth 2020, fan hwyraf.

Swydd-ddisgrifiad​​    Manyleb y Person ​​  Ffurflen Gais   Nodiadau Cyfarwyddyd​