Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Staff Cymorth

Caiff gweithgareddau’r rheng flaen eu hategu gan staff ymroddedig, sy’n ymgymryd ag amrywiaeth eang o ddyletswyddau gweinyddol a thechnegol. O Adnoddau Dynol ac Ystadau i Gaffael a Thrafnidiaeth, ceir nifer o wahanol adrannau oddi fewn i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, sy’n helpu i reoli a darparu gweithgareddau tân ac achub effeithiol ar y rheng flaen.

Fel sefydliad, rydym yn ymrwymedig i ddatblygu ein staff cymorth yn barhaus. Mae personél yn cael eu hannog i fynychu seminarau a chyrsiau byr, sy’n eu helpu i gyflawni eu dyletswyddau ac i gadw eu galluoedd yn gyfoes.

Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag presennol​.​​​