Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yn y Cartref

Rydym yn ymrwymedig i leihau’r nifer o danau damweiniol yn y cartref ar draws ardal ein Gwasanaeth.

Yma fe welwch lawer o wybodaeth a chyngor defnyddiol ar sut fedrwch chi atal tanau yn y cartref, beth i’w wneud os oes tân yn amlygu a’r gwasanaethau sydd ar gael i’ch cynorthwyo chi i ddiogelu eich cartref rhag peryglon tân.​​​​​​​

Diogelwch Tân mewn Fflatiau Uchel

Dyma ychydig o gyngor pwysig ar gyfer y rhai sy'n byw mewn eiddo yn codi uchel ar draws canolbarth a gorllewin C...

Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref
Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

Mae diffoddwyr tân a staff diogelwch rhag tân yn y gymuned o’r Gwasanaeth yn medru ymweld â chartrefi i roi cyngor ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref, a gallant gyflenwi ...

Diogelu Eich Cartref
Diogelu Eich Cartref

Mae cadw eich larymau mwg mewn cyflwr da yn eich diogelu chi a’ch teulu rhag tân. Fodd bynnag, mae’n llawer rhy rhwy...

Ysgeintwyr Domestig

Bydd pob adeilad domestig a adeiladwyd o’r newydd yng Nghymru yn cynnwys ysgeintwyr, yn dilyn llwyddiant y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol a basiwyd gan Lywodraeth ...

Diogelwch wrth Goginio

Mae mwy na hanner y tanau damweiniol yn y cartref yn cychwyn wrth goginio. Mae llawer o danau yn y gegin yn digwydd pan nad yw pobl yn canolbwyntio neu pan nad ydynt yn cadw llygad ar bethau....

Diogelwch Blancedi Trydan
Diogelwch Blancedi Trydan

Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr bob amser wrth ddefnyddio eich blanced. Bydd hyn yn eich helpu i’w defnyddio a’i storio’n ddiogel, a b...

Diogelwch Tân Simnai

Gellir atal y mwyafrif o danau simnai. Mae archwilio a glanhau ffliwiau simnai yn gyson yn helpu i atal tanau yn y simnai. ​Dyma rai cyng...

Diogelwch Carbon Monocsid

Mae Carbon monocsid yn nwy gwenwynig iawn, sy’n ddi-liw, yn ddi-flas ac yn ddiarogl.  Mae offer llosgi tanwydd, megis stofiau, tanau, boeleri a gwresogyddion dŵr yn medru cynhyrchu carbon mono...

Diogelwch Myfyrwyr

Mae partïon, ysmygu ac yfed alcohol yn rhan o fywyd myfyriwr – ond gallant olygu bod fwy o risg y bydd tân yn amlygu. By...

Cyngor ar Ddiogelwch yn y Cartref i’r Anabl

Datblygwyd yr wybodaeth isod ar gyfer pobl sydd ag anawsterau gyda’u golwg, eu clyw a’u symudedd, a’r rhai hynny sy’n gofalu amdanynt. Mae’n rhoi cyngor a chyngh...