Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​​Diogelwch Simneiau

Gellir atal y mwyafrif o danau simnai. Mae archwilio a glanhau ffliwiau simnai yn gyson yn helpu i atal tanau yn y simnai.

​Dyma rai cynghorion syml i leihau’r siawns y bydd tân yn amlygu yn eich simnai:

 • ​​Glanhewch y simnai cyn ei defnyddio, os yw wedi bod segur ers peth amser;

 • Gofalwch bod y gard tân o flaen y tân bob amser;

 • Mae gard gwreichion yn medru atal tân difrifol yn y cartref;

 • Diffoddwch y tân cyn mynd i’r gwely neu cyn gadael y tŷ;

Peidiwch BYTH â defnyddio petrol neu baraffîn i gynnau eich tân.

Pa mor aml ddylwn ni lanhau fy simnai?

Mae gan danau simnai’r potensial i achosi difrod difrifol i’ch cartref chi, felly sicrhewch fod eich simnai’n cael ei glanhau’n unol â chanllawiau Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgubwyr Simneiau:-

 • Offer Tanwydd Solet - Unwaith y flwyddyn ar gyfer tanwydd di-fwg a dwywaith y flwyddyn ar gyfer glo

 • Offer Llosgi Pren – Pob tri mis pan bod yr offer mewn defnydd

 • Offer Nwy – Unwaith y flwyddyn, os dyluniwyd yr offer i gael ei lanhau

 • Offer Olew – Unwaith y flwyddyn

Peidiwch â chael eich temtio i lanhau eich simnai gyda sugnwr llwch domestig, gadewch y gwaith i ysgubwr simneiau.  Mynnwch fod eich ffliw yn cael ei harchwilio’n rheolaidd, er mwyn atal tân rhag torri allan o’r simnai i mewn i’ch ardal fyw neu yn y llofft.

HETAS yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gweithio er diogelwch defnyddwyr a lles y cyhoedd ehangach o ran defnydd diogel, effeithlon ac amgylcheddol gyfrifol o fiomas a thanwydd solet arall. Mae'n argymell y dylai gwaith glanhau simneiau gael ei wneud gan Lanhäwr Simneiau sydd wedi'i Gymeradwyo gan HETAS ac sy'n perthyn i un o'r cymdeithasau masnach canlynol:

·       Cymdeithas y Glanhawyr Simneiau Proffesiynol ac Annibynnol (APICS)

·       Urdd y Meistr Glanhawyr Simneiau

·       Cymdeithas Genedlaethol y Glanhawyr Simneiau (NACS)

·       Sweep Safe​


​Beth ddylwn ni ei wneud os oes tân yn y simnai?

 • Rhowch wybod i bawb arall yn y tŷ

 • Deialwch 999 a gofynnwch am y Gwasanaeth Tân – rydym yn trin tanau simnai fel unrhyw dân arall yn y cartref

 • Os oes gennych dân agored confensiynol, diffoddwch y tân trwy ysgeintio dŵr yn ysgafn ar y tân agored

 • Os mai offer tanwydd solet ydyw, caewch yr awyrell cyn belled ag y bod modd

 • Symudwch ddodrefn a rygiau i ffwrdd oddi wrth y lle tân a symudwch unrhyw addurniadau sydd gerllaw

 • Rhowch gard tân neu gard gwreichion o flaen y tân

 • Rhowch eich llaw ar frest y simnai mewn ystafelloedd eraill, i weld a fedrwch chi deimlo unrhyw wres

 • Os oes wal yn dechrau cynhesu, symudwch y dodrefn oddi wrth y wal

Gofalwch bod modd i’r Gwasanaeth Tân i gael mynediad i’r atig neu wagle’r to, oherwydd fe fyddant eisiau archwilio’r ardal yn ofalus, i sicrhau nad yw’r tân wedi lledu.

COFIWCH
Heb eu cynnal a'u cadw'n briodol, gall ffliw unrhyw dân new stof achosi i nwy carbon monocsid peryglus i gronni.

Gall synhwyrydd carbon monocsid eich diogelu chi rhag y perygl hwn.

I gael rhagor o gymorth ac arweiniad os gwelwch yn dda gweler ein taflen 'Simnai Cyngor ar Ddiogelwch Tân'.