Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​Diogelu Eich Cartref

Mae cadw eich larymau mwg mewn cyflwr da yn eich diogelu chi a’ch teulu rhag tân. Fodd bynnag, mae’n llawer rhy rhwydd i anghofio’r prawf hanfodol hwn. Gall Safelincs eich helpu trwy eich atgoffa ar e-bost, ac ar amledd o’ch dewis chi, i brofi eich larwm mwg yn rheolaidd. http://www.safelincs.co.uk/Smoke-Alarm-Reminder-Service/?referrer=fireservice​​​

 

​​Seinio’r rhybudd

 • ​Os yw eich larwm mwg yn canu tra eich bod yn cysgu, peidiwch â mynd i weld a oes tân.  Gweiddwch er mwyn dihuno pawb, ceisiwch gael pawb at ei gilydd, dilynwch eich cynllun ac ewch allan.

 • Teimlwch y drysau gyda chefn eich llaw – os ydynt yn boeth, peidiwch â’u hagor – mae’r tân ar yr ochr arall.

 • Os oes llawer o fwg, ymlusgwch gyda’ch trwyn yn agos i’r llawr, ble mae’r aer yn fwy glân.

​​Dianc

 • Os oes yn rhaid i chi dorri ffenest, gorchuddiwch ymylon miniog y gwydr gyda thywelion neu ddillad gwely trwchus;

 • Peidiwch â neidio allan o’r ffenest – gostyngwch eich hun i hyd braich ac yna disgynnwch i’r ddaear;

 • Os oes plant neu bobl oedrannus neu anabl gyda chi, cynlluniwch ym mha drefn y byddwch yn dianc, fel y medrwch eu helpu nhw i lawr.

​Peidiwch â mynd yn ôl i mewn i’ch cartref

 • Galwch 999 a gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub o ffôn symudol, ffôn cymydog neu flwch ffôn. Rhowch gyfeiriad y tân.

 • Peidiwch ag aros na dychwelyd i fofyn unrhyw beth.

​​Beth i’w wneud os yw eich llwybr dianc wedi’i flocio  

 • ​​​Ceisiwch gael pawb i mewn i un ystafell a chaewch y drws. Mae mwg a mygdarth yn medru lladd yn gyflym, felly gosodwch ddillad gwely neu dywelion ar hyd gwaelod y drws er mwyn selio’r bwlch.

 • Agorwch y ffenest ac arhoswch gerllaw, er mwyn cael awyr iach ac i adael i’r diffoddwyr tân i’ch gweld chi.

 • Deialwch 999 er mwyn galw’r Gwasanaeth Tân allan neu gweiddwch am gymorth, fel y gall rhywun ffonio ar eich rhan.

Cofiwch, mae cynllun gweithredu mewn tân yn ymwneud â mwy na dim ond dianc, mae’n dweud wrthych sut i atal tân rhag amlygu yn y lle cyntaf. Cymerwch beth amser i baratoi eich cynllun gweithredu mewn tân heddiw, gallai achub eich bywyd. 

 1. ​Gosodwch larwm mwg a phrofwch ef yn rheolaidd.

 2. Paratowch gynllun gweithredu mewn tân, fel bod pawb yn eich tŷ’n gwybod sut i ddianc os oes tân.

 3. Byddwch yn ofalus wrth goginio gydag olew poeth, a meddyliwch am ddefnyddio ffrïwr saim dwfn dan reolaeth thermostat.

 4. Peidiwch byth â gadael canhwyllau heb neb i gadw llygad arnynt.

 5. Gofalwch eich bod yn diffodd sigaréts yn llwyr a’ch bod yn eu gwaredu’n ofalus.

 6. Peidiwch byth ag ysmygu yn y gwely.

 7. Cadwch fatsis a thanwyr sigaréts allan o gyrraedd plant.

 8. Cadwch ddillad yn ddigon pell oddi wrth wresogyddion.

 9. Gofal piau hi yn y gegin!

 10. Cymerwch ofal pan eich bod wedi blino neu wedi i chi yfed alcohol.