Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Troseddau a Chanlyniadau ProsiectMae Llosgi Bwriadol, Troseddau Ceir ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn 3 o’r problemau mwyaf sy’n effeithio ar Canolbarth a Gorllewin Cymru bob blwyddyn.
 
  • Ar gyfartaledd, ceir 3,592 o Danau Glaswellt yn Canolbarth a Gorllewin Cymru​ bob blwyddyn. 
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru yw un o’r ardaloedd a effeithir fwyaf gan Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn y DU, gyda rhwng 74,000 - 113,000 o achosion fesul 1,000 o drigolion yn 2009.
  • Gwrthdrawiadau ar y Ffordd yw lladdwr mwyaf pobl ifanc rhwng 17-25 oed ac ail laddwr mwyaf plant rhwng 5-14 oed (ail i ganser).

Mae Troseddau a Chanlyniadau yn brosiect newydd arloesol, sy’n anelu at leihau nifer y tanau bwriadol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol perthynol i dân, megis ymosodiadau ar Ddiffoddwyr Tân a ffug alwadau. 

Bydd y prosiect yn gweithio’n agos gyda 2,000 o Bobl Ifanc rhwng 11 a 25 oed, gan eu haddysgu nhw am beryglon cyfranogi yn y 3 phwnc craidd.  Trwy gyfrwng sesiynau cyfranogol, bydd y bobl ifanc yn ymchwilio i resymau ac ymddygiad a fydd yn arwain at gyfranogi yn y pynciau, a byddant yn cael eu hannog i fynegi eu barnau a’u safbwyntiau yn hollol agored.
​​
 
Trosolwg o’r Sesiwn

Bydd y prosiect yn cynnig rhwng 1 a 6 awr o ymyrraeth (wedi’i deilwrio ar gyfer eu hanghenion) i grwpiau o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yn y 10 Awdurdod Unedol yn Canolbarth a Gorllewin Cymru​.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o offer cyflwyno, megis DVD rhyngweithiol, trafodaeth grŵp, adolygiad cymheiriaid a damweiniau go iawn, bydd yn anelu at addysgu pobl ifanc am ganlyniadau eu gweithredoedd a sut mae’r sefyllfaoedd y gallent fod yn rhan ohonynt yn medru effeithio arnyn nhw, eu teuluoedd a’u cymunedau. 

Prif bynciau a gwmpasir

  • Llosgi Bwriadol
  • Troseddau Ceir
  • Ffug Alwadau
  • Ymosodiadau ar Ddiffoddwyr Tân
  • Tanau Glaswellt Bwriadol
  • Tanau Eilaidd
  • ​Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae’n bosib gellir trefnu ymweliad â gorsaf dân leol y grŵp, a byddai hyn yn galluogi’r grŵp i gael gwell dealltwriaeth o rôl y Diffoddwr Tân yn eu cymuned. 
​​Am fwy o wybodaeth cliciwch yma neu cysylltwch â'r Tîm Troseddau a Chanlyniadau ar 0370 6060699 neu anfonwch e-bost troseddauachanlyniadau@tancgc.gov.uk​.​