Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​Plant a Phobl Ifanc

Mae lleihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau perthynol i dân yn golygu mwy na darparu gwasanaeth ymateb brys effeithiol. Mae’n ymwneud ag addysg i rwystro’r math o ymddygiad sy’n arwain at dân yn datblygu yn y lle cyntaf. Mae’r mwyafrif helaeth o blant a phobl ifanc yn byw bywydau diogel, positif a chynhyrchiol. Fodd bynnag, mae lleiafrif bach o blant a phobl ifanc yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol perthynol i droseddau tân, gan eu rhoi nhw eu hunain a’u cymunedau mewn perygl. Mae ein Diffoddwyr Tân yn batrwm ymddwyn cadarn, sy’n ysbrydoli ac yn cael dylanwad positif ar bobl ifanc.​

Strategaeth yr Awdurdodau Tân ac Achub ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
Mae’r strategaeth hon yn traethu gweledigaeth a chyfeiriad Llywodraeth Cymru a’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) yng Nghymru at ddarparu gweithgareddau ymyrraeth ar gyfer Plant a Phobl Ifanc. Bydd y gweithgareddau yma’n helpu plant a phobl ifanc i fod yn iach, i aros yn ddiogel, i fwynhau, i wneud cyfraniad positif ac i gyflawni lles economaidd, gan roi sylw dyledus i faterion yn ymwneud ag ethnigrwydd, anabledd a rhyw.

Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn darparu’r fframwaith statudol ar gyfer mynd i’r afael a thlodi plant yng Nghymru. Mae’r Strategaeth ar Dlodi Plant a ddatblygwyd o’r mesur yn nodi tri amcan strategol sylfaenol:

  1. Lleihau nifer y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd di-waith.
  2. Gwella lefel sgiliau rhieni a phobl ifanc sy’n byw mewn teuluoedd incwm isel fel y gallant sicrhau cyflogaeth sy’n talu’n dda.
  3. Lleihau’r anghydraddoldebau sy’n bodoli o ran deilliannau iechyd, addysg ac economaidd ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi, drwy wella deilliannau’r rhai mwyaf tlawd.

Mae Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn y sefyllfa orau i gyflawni deilliannau cadarnhaol ym maes y trydydd amcan strategol. Yn unol ag amcan cyffredinol y sefydliad hwn i amddiffyn a chefnogi’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, mae Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod pwysigrwydd ymyriadau wedi’u targedu i dorri’r cylch o dlodi rhwng y cenedlaethau a gwella deilliannau ar gyfer pobl ifanc o ran iechyd ac addysg.

​​​