Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Prosiect Pho​enix@Hillside


Mae Canolfan Ddiogel Hillside yn Gartref Plant preswyl diogel a adeiladwyd i bwrpas, a darperir addysg ar y safle.

Agorodd y Ganolfan ym mis Hydref 1996 ac mae’n ddarpariaeth Cymru gyfan ar gyfer hyd at ddau ar hugain o blant a phobl ifanc, rhwng deuddeg a dwy ar bymtheg oed, sydd angen gofal diogel oherwydd lefel y risg maent yn cyflwyno iddyn nhw eu hunain neu’r gymuned, trwy ymddygiad o droseddu mynychu neu ddifrifol neu ymddygiad risg uchel.
 
Mae’r adnoddau sydd ar gael yn y Ganolfan yn galluogi ymateb dwys, a lefelau uchel iawn o fewnbwn i gwrdd, yn gyfannol, ag anghenion canfyddadwy’r plant a’r bobl ifanc. Mae darparu hyn mewn diwylliant gofalgar, reoledig ond eto’n ymlaciedig yn galluogi pob plentyn a pherson ifanc i deimlo’n ddiogel ac maent yn medru cymryd cyfrifoldeb a rheolaeth dros eu bywydau nhw eu hunain, wedi iddynt ddatblygu sawl agwedd o ddatblygiad personol a hunanwerth. 
 
Mae’r ymagwedd ddwys at y bobl ifanc yn hwyluso llawer o newidiadau positif, gan alluogi iddynt ddychwelyd i’r gymuned yn llwyddiannus pan fyddant yn cael eu rhyddhau, a’r gallu i wneud dewisiadau mwy doeth, er mwyn aros yn y gymuned. 

Mae mwyafrif y plant a’r bobl ifanc yn ein cymunedau’n byw bywydau diogel, positif a chynhyrchiol. Fodd bynnag, mae lleiafrif bach o blant a phobl ifanc yn cyfranogi mewn ymddygiad o droseddau tân gwrthgymdeithasol, gan roi eu hunain a’u cymunedau mewn perygl.