Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lleihau Llosgi Bwriadol

Mae’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn gynllun dan gyllid Llywodraeth Cymru, a’i bwrpas yw lleihau tanau bwriadol ledled ardal y Gwasanaeth. Ers tro, ystyriwyd tanau bwriadol a throseddau sy’n berthnasol i dân yn her sy’n gofyn am bartneriaeth, ac o ganlyniad, mae’r tîm yn cynnwys Sarsiant yr Heddlu ar secondiad o Heddlu De Cymru, Swyddog Tân a tri Chynghorydd Lleihau Tanau Bwriadol sy’n sicrhau y caiff pob digwyddiad ei ymchwilio a’i drin yn y modd mwyaf priodol ac effeithiol. Trwy gydgysylltu â’r asiantaethau perthnasol, bydd y tîm yn cynorthwyo i dargedu ardaloedd lle ceir problem ac yn datblygu cynlluniau sy’n targedu tanau bwriadol a phroblemau perthnasol.​​​

Y Sefyllfa Bresennol

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae'n rhaid i bob un ohonom addasu a dod o hyd i ffyrdd gwahanol o weithio yn ein cymunedau. Mae aelodau'r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol (ART) yn gweithio'n galed i'w diogelu eu hunain a'r cyhoedd o fewn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn gallu parhau i weithio yn y gymuned a gyda'u partneriaid yn yr un modd ag arfer. Mae'r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn parhau i fod yn ymrwymedig i atal pob agwedd ar yr arfer o gynnau tanau'n fwriadol, ac i sicrhau bod y bobl sy'n cymryd rhan mewn gweithgarwch o'r fath yn cael eu henwi a'u herlyn. Mae'r ART yn parhau i fod yn rhan o'r broses o rannu gwybodaeth, monitro, ymateb a chynnal patrolau i leihau tanau bwriadol ym mhob ardal o'r gwasanaeth. 

Mae tanau bwriadol yn rhoi straen enfawr ar ein hadnoddau ac, yn ystod y pandemig hwn, mae angen i ni gadw aelodau ein cymuned sy'n agored i niwed yn ddiogel, ac amddiffyn ein gwasanaethau brys. 

Llosgi Gwastraff Gardd/Cartref

Rydym hefyd yn ymwybodol bod nifer cynyddol o bobl yn llosgi gwastraff gwyrdd a hyd yn oed sbwriel gartref ers i rai o'r amwynderau dinesig gau. Mae'r mwg sy'n cael ei gynhyrchu gan y tanau hyn hefyd yn cael effaith sylweddol ar unrhyw un sydd â chyflwr anadlol, a gofynnwn i chi BEIDIO Â LLOSGI yn ystod y pandemig COVID-19. Dilynwch y ddolen i ddarllen ein Datganiad i'r Wasg. ​

Cyngor ar Ddiogelwch i leihau'r risg o Danau Damweiniol

Diffoddwch sigaréts a deunyddiau ysmygu eraill yn iawn – peidiwch â gadael iddynt ddechrau tân glaswellt!

Defnyddiwch farbeciws mewn ardaloedd diogel yn unig – peidiwch BYTH â'u gadael heb neb i ofalu amdanynt!

Pan fyddwch yn cael barbeciw, cadwch fwced o ddŵr wrth law rhag ofn y bydd yna argyfwng

Cliriwch boteli, gwydrau neu unrhyw wydr mân, er mwyn eu hatal rhag cynhesu yn yr haul, a chynnau tân

Eglurwch wrth blant y peryglon o chwarae â thanau a'u cynnau

Sicrhewch eich bod yn gwaredu defnyddiau smygu megis sigaréts yn ddiogel

I sicrhau ein bod yn gallu ymateb yn gyflym i'ch argyfyngau, mae angen i chi amddiffyn eich cymuned rhag tanau bwriadol a rhoi gwybod am unrhyw dorfeydd gwrthgymdeithasol. Mae cynnau tân bwriadol yn drosedd, a gallech gael cofnod troseddol o ganlyniad i gynnau tân bwriadol. Gallwch helpu trwy ffonio'r Heddlu ar 101 neu Crimestoppers, yn ddienw, ar 0800 555 111 os gwelwch rywun yn cynnau tanau bwriadol. 

Ymgyrch Dawns Glaw​

Gan gydnabod yr effaith y mae tanau glaswellt bwriadol yn ei chael ar ein cymunedau, sefydlwyd Ymgyrch Dawns Glaw yn 2015 gan dri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru, a hynny gyda chefnogaeth gan amrywiaeth o bartneriaid a chymorth gan Lywodraeth Cymru. Nod y tasglu yw mynd i'r afael â mater parhaus sy'n ymwneud â thanau glaswellt a'r holl danau bwriadol eraill yng Nghymru, ynghyd â'u heffaith ar y gymuned.

Dilynwch y ddoleni ddarllen ein Datganiad i'r Wasg ar yr Ymgyrch Dawns Glaw 

Cliciwch ar y dolenni isod i weld ein fideos byr sy’n rhan o'r Ymgyrch Dawns Glaw.

Ymgyrch Dawns Glaw - Cymuned

Ymgyrch Dawns Glaw - Canlyniadau

Ymgrych Dawns Glaw - Yr Amgylchedd

​​
Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol

Mae’r Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol​ yng Nghymru yn amlinellu ein dull o sicrhau gostyngiad parhaus yn nifer yr achosion o danau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol ar hyd a lled Cymru, ynghyd â’u heffaith. Fe’i datblygwyd gan y Bwrdd Strategol ar gyfer Lleihau Tanau Bwriadol, a chaiff ei rhoi ar waith gan y Cyd-grŵp Tanau Bwriadol.

 

Mae Llywodraeth Cymru a Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru wedi rhybuddio pobl rhag defnyddio llusernau awyr i ddangos eu cefnogaeth ir GIG yn ystod COVID-19.

Dilynwch y ddolen yma i ddarllen yr erthygl yn llawn arwefan Llywodraeth Cymru​ ​

​​
Yr Hyn A Wnawn

Mewn ymgais i leihau llosgi bwriadol, mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Dîm Lleihau Llosgi Bwriadol ymroddedig, sy’n cynnwys staff...

Pam yr ydym yn ei Wneud
Pam yr ydym yn ei Wneud

Tanau bwriadol yw rhoi eiddo rhywun arall ar dân yn fwriadol. Mae’...

Adrodd Am Broblem
Adrodd Am Broblem

Os ydych yn profi problemau yn eich ardal, neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw broblemau yn ardal y Gwasanaeth, yna rhowch wybod i ni trwy gwblhau’r ffurflen ar-lein i...

Ymyrraeth Cynnwyr Tanau

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dri chynllun gwahanol, i weithio gyda Phlant a P...