Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Diogelwch Tân Busnesau​

Mae ein Hadran Diogelwch Tân Busnesau a’n swyddogion arbenigol yn ymrwymedig i’ch helpu i ddeall risgiau tân ac i gydymffurfio â’r deddfwriaethau perthnasol.

Mae’r Adran yn gweithredu darpariaethau Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, sef darn o ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i unrhyw le ac eithrio safle domestig. Mae’r Gorchymyn Diogelwch Tân yn gosod y ddyletswydd i sicrhau eiddo diogel ar y Person sy’n Gyfrifol am y safle. Mae gan yr Adran raglen ar gyfer archwilio pob safle annomestig yn yr ardal Wasanaeth, yn seiliedig ar lefel y risg o dân sydd gan bob eiddo. Mae’r adran hefyd yn gyfrifol am ymgymryd ag ymchwiliadau safleoedd tân i bennu tarddiad, achos a datblygiad categorïau penodol o danau yn unol ag adran 45 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004.

Yn y rhan hon o’r safle, gwelwch amrywiaeth o wybodaeth a dolenni i ganllawiau a gyhoeddwyd er mwyn cynorthwyo’r Bobl sy’n Gyfrifol i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth.​​​

 

Bydd yr Awdurdod Tân yn sicrhau bod gan ei holl Swyddogion Diogelwch Tân warant yn unol ag Erthygl 26 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005​, a chânt eu hyfforddi a’u datblygu’n ddigonol i gyflawni’r pwerau a roddwyd iddynt yn rhinwedd Erthygl 27.

Yn unol â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005​, Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yw awdurdod gorfodi’r rhan fwyaf o safleoedd a gaiff eu cynnwys yn y Gorchymyn Diogelwch Tân yn ardal yr Awdurdod, ac mae Adran Diogelwch Tân Busnesau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithredu deddfwriaeth diogelwch tân cyffredinol ar ran yr Awdurdod Tân.

Sir

Enw

Ebost

Sir Gaerfyrddin

Rob Williams

sirgar@tancgc.gov.uk

Ceredigion

Craig Turner

ceredigion@tancgc.gov.uk

Sir Benfro

Rob Bellerby

sirpenfro@tancgc.gov.uk

Powys Gogledd ac Ceredigion Gogledd

Mike Evison

powys@tancgc.gov.uk

Powys (De)

Robert Luke

powys@tancgc.gov.uk​

Abertawe

Simon Hawkes

abertawe@tancgc.gov.uk​ / 
castellneddporttalbot@tancgc.gov.uk