Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwybodaeth am Ddiogelu Rhag Tân 

Beth mae pobl yn dweud amdanom ni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn credu ei bod hi’n hanfodol i werthuso effeithlonrwydd ein harchwiliadau Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau yn unol â’n hamcanion, yn cynnwys gwella’r gwasanaeth a ddarparwn yn gyson. 

Yn dilyn ymweliad i safle busnes, byddwn yn gwahodd rheolwyr safleoedd i gwblhau holiadur ar-lein sy’n cynnwys elfennau o’r ymweliad diogelwch rhag tân a gynhaliwyd gennym, yn cynnwys pa mor brydlon a chwrtais oedd ein Swyddogion, beth oedd yr ymweliad yn ei gynnwys, pa gyngor ar ddiogelwch rhag tân a roddwyd, pa mor addysgiadol oedd yr ymweliad, sut gafodd unrhyw argymhellion eu dilyn i fyny, pa orfodaeth a wnaed, os yn berthnasol, ayb.  Yn ogystal, gellir mesur effeithlonrwydd yr Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn ôl y lefel o risg cyn ac wedi’r Archwiliad Diogelwch Rhag Tân.  

Caiff yr holl ymatebion eu coladu gan system feddalwedd, sy’n trawsnewid data i mewn i adroddiad i’w werthuso gan y Pennaeth Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau.  Bydd hyn yn creu data gwerthfawr a ffynhonnell o wybodaeth dros gyfnod o amser, a bydd adroddiadau ystyrlon yn medru cael eu paratoi yn y dyfodol.