Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwybodaeth am Berfformiad Diogelu Rhag Tân

Un o gonglfeini gwaith y Gwasanaeth Tân ac Achub yw’r maes Diogelu Rhag Tân.  Mae’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar gynorthwyo busnesau i gydymffurfio â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, fel bod yr adeiladau annomestig lle mae pobl yn gweithio, yn ymweld, ac yn mwynhau amser hamdden ynddynt yn cael eu darparu â chyfleusterau a fydd yn sicrhau modd diogel o ddianc os fydd tân yn amlygu.  Gall y cymorth hwn fod ar ffurf digwyddiadau addysgol, cyfeirio at ganllawiau perthnasol a gwirio neu archwilio mesurau diogelu rhag tân.  

Caiff ein holl weithgareddau diogelu rhag tân eu targedu at y safleoedd hynny y credwn eu bod yn cyflwyno’r risg fwyaf i’r gymuned ac rydym yn ymrwymedig i orfodi’r gyfraith, fel bod aelodau o’r cyhoedd a gweithwyr lleol yn cael eu diogelu rhag y risg o farwolaeth ac anafiadau a achosir gan dân. 

Mae’n hanfodol i ni fod y ffordd yr ydym yn gorfodi diogelu rhag tân yn cynorthwyo ein cymuned, busnesau a disgwyliadau’r Llywodraeth o orfodwyr.  Mae’r wybodaeth isod yn rhoi trosolwg lefel uchel o gost y gweithgareddau diogelu rhag tân a gwblhawyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC), ynghyd â chanlyniadau’r gwaith hwn.

Ar gyfer yr holl siartiau, mae’n bwysig nodi mai’r nifer o fentrau busnes a oedd yn gweithredu yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn seiliedig ar y cofnodion sydd wedi’u cynnwys ar ein CFRMIS (System Gwybodaeth am Reoli Risgiau Tân yn y Gymuned), yn 23,089 yn 2012-13.

Sylwer: mae’n bosib nad yw rhai o’r adeiladau annomestig yr ydym wedi bod yn ymwneud â nhw yn perthyn i’r categori hwn, er bod y gyfraith yn gymwys.

Caiff gwybodaeth am ein perfformiad ei ddadansoddi i bum categori hawdd eu darllen.  Medrwch ddod o hyd i wybodaeth am berfformiad trwy glicio ar y dolenni isod neu i’r chwith i’r sgrin:​

  1. Mewnbynnau​ Dyma’r adnoddau a ddefnyddir i gyflawni gweithgareddau diogelu rhag tân yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. 

  2. Gweithgareddau - Dyma faint a math y gwaith diogelu rhag tân a gyflawnwyd.  

  3. Allbynnau - Caiff y rhain eu cynhyrchu yn dilyn y gweithgareddau a gynhaliwyd.  

  4. Canlyniadau - Dyma ganlyniadau’r gweithgareddau a’r allbynnau. 

  5. Effeithiau - Dyma effeithiau ein gweithgareddau diogelu rhag tân dros gyfnod hir ar y gymuned / amgylchedd ehangach.  

  6. Beth mae pobl yn dweud amdanom ni?​​ ​- Dyma ganlyniad ein harolwg o fodlonrwydd cwsmeriaid. 

  7. Galwadau i ddigwyddiadau’n gysylltiedig â Larymau Tân Awtomatig​ - Gwybodaeth ystadegol am ein hymateb i ddigwyddiadau LTA Domestig ac Annomestig yn ystod 2012 a 2013.