Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwybodaeth am Berfformiad Diogelu Rhag Tân 

Effeithiau

Effeithiau yw effeithiau ein gweithgareddau diogelu rhag tân dros gyfnod hir ar y gymuned / amgylchedd ehangach.

Credwn fod yr holl waith diogelu rhag tân a wnawn yn cael effeithiau positif iawn ar y gymuned, busnesau a phobl sy’n pasio trwy Ganolbarth a Gorllewin Cymru.  Rydym yn gweithio’n agos gyda’n hasiantaethau partner i leihau’r risg i fywydau oherwydd tanau mewn adeiladau sy’n amodol i gyfraith diogelwch tân, yn cynnwys Tai Amlfeddiannaeth a llety myfyrwyr.  Rydym yn targedu ein hadnoddau at adeiladau risg uchel.  

Mae pawb yn haeddu bod yn hyderus pan eu bod nhw neu eu teulu yn aros mewn gwesty, yn mynd i’r gwaith, i siopa, i’r theatr neu’r sinema, eu bod yn ddiogel os oes tân yn amlygu’n anfwriadol a’u bod yn medru dianc yn hawdd i le diogel.

Yn ogystal â diogelwch pobl, yr hyn sy’n cael ei anghofio’n aml yw manteision eraill rhoi ystyriaeth i achosion o dân, ac yna rhoi cyfleusterau mewn lle i ymdrin â nhw.  Nid yw llawer o fusnesau’n llwyddo i adfer eu hunain yn dilyn tân difrifol, ac yn naturiol mae hyn yn medru effeithio ar gyflogaeth leol, gyda’r potensial y bydd llawer o bobl yn colli eu swyddi, a bydd hyn yn cael effaith uniongyrchol ar yr economi lleol.  Yn ogystal, mae’n bosib bydd hyn yn effeithio’n ddifrifol ar argaeledd cyfleusterau a ddefnyddir gan y gymuned ac yn achos ysgol neu goleg, mae’n bosib y caiff blynyddoedd o waith cwrs neu brosiectau disgyblion neu adnoddau dysgu eu dinistrio, gan effeithio o bosib ar ganlyniadau arholiadau yn y dyfodol.

Trwy ein gwaith gyda phenseiri, cynllunwyr a chyrff rheoli adeiladu, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod y risg a berir i’n diffoddwyr tân yn cael ei gadw i leiafswm.  

Trwy orfodi’n effeithiol yn erbyn yr adeiladau hynny nad sydd o ddifrif am eu cyfrifoldebau, a thrwy ddarparu cyngor a chyfarwyddyd ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno gwneud y peth iawn, credwn ein bod yn cyfrannu at greu bywydau iachach, ein bod yn cefnogi datblygiadau economaidd a’n bod yn helpu i sicrhau diogelwch y cyhoedd a’r diffoddwyr tân.  Mae’r rhain yn flaenoriaethau i’r Llywodraeth hefyd o safbwynt canlyniadau rheoleiddio (www.lbro.org.uk​) ac rydym yn eu hardystio a’u cefnogi’n llwyr.