Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwybodaeth am Berfformiad Diogelu Rhag Tân 

Allbynnau

Caiff allbynnau eu cynhyrchu yn dilyn y gweithgareddau a gynhaliwyd.

 
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn defnyddio’r broses archwilio diogelwch rhag tân cenedlaethol a ddatblygwyd gan Gymdeithas y Prif Swyddogion Tân (CFOA) i gwblhau archwiliadau cynhwysfawr o adeiladau.  Mae’r broses hon yn sicrhau gorfodaeth gyson, archwiliadwy a thryloyw a ellir ei herio.  Mae’r system archwilio hon yn edrych ar y lefel o gydymffurfiaeth ar draws amryw o feysydd sy’n ofynnol yn ôl y ddeddfwriaeth ac mae’n creu opsiwn gorfodi sy’n amrywio o gyngor ar lafar i weinyddu hysbysiad gorfodi.
 

​Yn 2012-13 fe wnaethom gwblhau 1,590 o archwiliadau diogelwch rhag tân.

Dylai targedu ein gweithgareddau’n gywir sicrhau bod yr holl adeiladau yr ymwelwn â nhw angen rhyw fath o weithredu anffurfiol neu ffurfiol.  Os mai dyma’r achos, yna rydym yn gwneud yr adeiladau risg uchaf yn fwy diogel ac yn galluogi’r adeiladau hynny sy’n fwy diogel, ac sy’n cydymffurfio â’r gyfraith, i barhau gyda’u busnes beunyddiol.  

 

  • Os cynhaliwyd archwiliad a bod yr adeilad yn cydymffurfio’n eang gyda’r gofynion, yna caiff archwiliad boddhaol ei gofnodi.

  •  

  • Mae gweithgarwch anffurfiol yn golygu bod yr adeilad wedi derbyn llythyr yn hysbysu am y gwaith sydd angen ei wneud. 

  •  

  • Byddai gweithgarwch ffurfiol yn golygu bod ‘hysbysiad’ wedi cael ei weinyddu i’r adeilad, a bydd yr hysbysiad yn cynnwys graddfa amser i gwblhau’r gwaith a chaiff ei weinyddu pan fod y meysydd nad sy’n cydymffurfio’n fwy difrifol na’r hyn sy’n ofynnol gan hysbysiad anffurfiol. Gweler y ddolen.

  •  

  • Hysbysiad Gwahardd – er gwaethaf ein hymdrechion i weithio gyda’r person sy’n gyfrifol am adeilad er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio, mae yna adegau pan, yn ein barn broffesiynol ni, bod cyflwr adeilad a’r diffyg darpariaeth diogelwch rhag tân yn golygu bod yna risg sylweddol o farwolaeth neu anafiadau difrifol i’r bobl o fewn yr adeilad hwnnw pe byddai tân yn amlygu.  Os mai dyma’r achos, yn unol â chyfraith diogelwch tân mae gennym yr awdurdod, trwy weinyddu hysbysiad, i wahardd neu gyfyngu ar y defnydd o, neu fynediad at, ran o’r adeilad neu’r adeilad cyfan nes ei fod yn cael ei wneud yn fwy diogel.  

  •  

  • Erlyniadau – pan fetho popeth arall, medrwn erlyn.  Nid yw hwn yn gam yr ydym yn ei gymryd yn ysgafn, a chaiff pob sefyllfa ei asesu’n ofalus yn unol â ffactorau tystiolaethol a lles y cyhoedd.  Mae yna achlysuron pan deimlwn ni nad oes gennym unrhyw opsiwn arall.  Os mai dyma’r achos, ni fyddwn yn oedi i gymryd y cam hwn.  Rydym yn galw ar wasanaethau bargyfreithiwr a chyfreithiwr lleol i roi cyngor cyfreithiol proffesiynol a chymorth pan fo angen.​