Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Gorfodi

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gorfodi deddfwriaeth diogelwch tân cyffredinol ar ran Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Mae’r deddfwriaethau y mae’r Awdurdod yn eu gorfodi yn cynnwys:

  1. Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

  2. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith Ayb. 1974

  3. Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2007 (eiddo wedi’i feddiannu).

Mae ein Datganiad Polisi Gorfodi yn seiliedig ar yr egwyddorion “Gwell Rheoleiddio” sy’n gynwysedig yng Nghôd Cydymffurfio’r Rheoleiddwyr, ac mae’n traethu’r ymagwedd bydd yr Awdurdod yn ei gymryd wrth orfodi’r ddeddfwriaeth. Bydd yn cael ei ddefnyddio ar y cyd gyda’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ac adrannau perthnasol eraill y llywodraeth.


 Ydych chi'n gosod eiddo ar rent yng Nghymru?

Mae'r gyfraith bellach yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid ac asiantau gael eu cofrestru neu eu trwyddedu. Mae cyfraith newydd - Deddf Tai (Cymru) 2014 - wedi'i chyflwyno yng Nghymru sy'n berthnasol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Os ydych yn berchen ar eiddo rhent neu'n gosod, yn rheoli a/neu'n byw mewn eiddo o'r fath, bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi. 

Ydych chi'n landlord? 

Os mai'r ateb i'r holl gwestiynau canlynol yw YDW, bydd angen i chi gofrestru’n landlord:

  • Ydych chi'n berchen ar eiddo preswyl nad ydych yn byw ynddo? 
  • Ydych chi'n gadael i rywun arall fyw ynddo?
  • Ydych chi'n cael arian am wneud hynny?

Mae'r broses gofrestru yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gofrestru ar-lein yn www.rentsmart.gov.wales neu ffonio 03000133344 i ofyn am ffurflen bapur.

Ydych chi'n rheoli eiddo rhent? 

Os mai'r ateb i'r holl gwestiynau canlynol yw YDW, bydd angen i chi wneud cais am drwydded:

  • Ydych chi'n landlord sy'n hunanreoli eich eiddo?
  • Ydych chi'n asiant sy'n gosod ac yn rheoli eiddo ar ran landlordiaid?
  • Ydych chi'n ffrind neu'n berthynas i landlord sy'n gofalu am ei eiddo ar ei ran? 

Gallwch wneud cais am drwydded ar-lein yn www.rentsmart.gov.wales neu ffonio 03000133344.

Am ragor o fanylion ewch i www.rentsmart.gov.wales.