Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Ceisiadau Electronig Rheoli Adeiladu

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yw'r awdurdod gorfodi ar gyfer Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 mewn perthynas ag adeiladau priodol yn ardal y Gwasanaeth. Ac yntau'n awdurdod gorfodi diogelwch tân ar gyfer adeiladau o'r fath, mae cyrff rheoli adeiladu yn ymgynghori â'r Gwasanaeth lle mae cyrff o'r fath yn ymwneud â gwirio cydymffurfiad gwaith adeiladu perthnasol â'r Rheoliadau Adeiladu.

Er mis Tachwedd 2014, mae modd anfon ceisiadau rheoliadau adeiladu yn electronig trwy borth wedi'i letya o'r enw BOX. Byddwn yn parhau i brosesu ceisiadau ar ffurf copi caled yn y dyfodol agos, ac fe'ch anogir i ymgynghori cyn gynted â phosibl ymlaen llaw ynghylch prosiectau mwy o faint. Mae'r porth ar gyfer ceisiadau ffurfiol yn unig, ac nid ar gyfer ymgynghori ymlaen llaw.
 
Canllawiau ar gyfer cyrff rheoli adeiladu

Bydd pob corff rheoli adeiladu yn cael cyfeiriad e-bost i anfon ei gais iddo. Er mwyn sicrhau bod yr holl ddogfennaeth berthnasol yn cael ei chynnwys gyda'r cais, mae gofyn i gyrff rheoli adeiladu roi eu cyfeirnod unigryw o flaen pob atodiad sy'n cael ei lanlwytho i'r porth. Byddem yn gofyn i chi lanlwytho cynlluniau sy'n berthnasol i elfen diogelwch tân y cais yn unig i'r porth. Er mwyn ei gwneud yn haws adnabod y cynlluniau o fewn y porth, byddem yn gofyn i chi osgoi lanlwytho ffolderi wedi'u zipio sy'n cynnwys sawl cynllun.

Bydd angen i arolygwyr cymeradwy gysylltu â'r tîm diogelwch tân busnesau ym mhencadlys y gwasanaeth i gael manylion cyswllt.

Mae Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithredu 6 ardal reoli sy'n cyd-fynd â'n hawdurdodau lleol. Wrth gyflwyno cais, bydd y cais yn cael ei anfon i'r lleoliad rheoli sy'n berthnasol i'r gwaith neu i'r datblygiad yr ymgynghorir yn ei gylch. Mae map sy'n nodi'r lleoliadau rheoli wedi'i atodi isod. Bydd hyn yn galluogi cyrff rheoli adeiladu i gyfeirio'r cais i'r tîm arolygu cywir. Os oes unrhyw amheuaeth o ran y lleoliad cywir, cysylltwch ag aelod o'r tîm diogelwch tân busnesau ym mhencadlys y gwasanaeth ar 0370 60 60 699 neu bfsdept@mawwfire.gov.uk​

Bydd y corff rheoli adeiladu yn cael cyfeiriad e-bost a dylid anfon ffeiliau i'r cyfeiriad hwnnw. Mae'n bwysig nodi mai dim ond atodiadau fydd yn cael eu hanfon i'r porth ac na fydd unrhyw wybodaeth arall megis pwnc neu destun rhydd yn cael ei gweld gan y gwasanaeth. Os bydd yr holl ffeiliau yn cael eu hatodi'n llwyddiannus, yna bydd y corff rheoli adeiladu yn cael derbynneb darllen ar gyfer pob atodiad sy'n cael ei anfon. Bydd pob ardal reoli yn agor y BOX yn ddyddiol i weld a oes ceisiadau wedi dod i law. Os bydd y cais yn cyrraedd ar ôl pedwar o'r gloch, ystyrir ei fod wedi cyrraedd y diwrnod gweithio nesaf. Gwneir hyn er mwyn cydymffurfio â rheolau sy'n ymwneud â chyfathrebu electronig.
Pan fydd cais yn cael ei anfon i'r BOX, bydd e-bost rhybudd yn cael ei anfon at y swyddogion arolygu i'w rhybuddio bod cais wedi'i anfon.

Bydd angen i'r llythyr esboniadol ac unrhyw lythyrau eraill sy'n berthnasol i'r cais gael eu hychwanegu at yr e-bost fel atodiad.  

Gall cynlluniau gael eu hanfon ar unrhyw un o'r ffurfiau canlynol:
  • DWF
  • DWG
  • DXF
  • PDF
  • FFEILIAU RHASTR SYDD Â CHYNNWYS 2D A 3D
Mae ein meddalwedd yn caniatáu'r defnydd o ffeiliau wedi'u hintegreiddio ag
  • AUTOCAD
  • AUTODESK
  • INVENTOR
  • REVIT 
Gofynnir i bob corff rheoli adeiladu roi cyfeiriad e-bost busnes neu gorfforaethol ar y ddalen esboniadol er mwyn i'r gwasanaeth allu ymateb. Bydd ymateb y gwasanaeth yn cael ei anfon o gyfeiriad e-bost yr ardal reoli o fewn 14 diwrnod gwaith.​