Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​Modurwyr​

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth Gorllewin Cymru yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau a thrwy amryw o gynlluniau, i ddiogelu defnyddwyr y ffordd, yn cynnwys gyrwyr ceir, beicwyr modur a cherddwyr ar hyd a lled ardal ein Gwasanaeth. Yma cewch grynodeb o’r rhain, ynghyd â gwybodaeth bellach trwy gyfrwng dolenni i’w gwefannau.

​​Pass Plus Cymru

Mae hwn yn Gwrs Gyrru Pa​ss Plus uwch, sydd ar gael i yrwyr newydd sy’n meddu ar drwydded yrru lawn ac sydd rhwng 17-25 oed. Datblygwyd y cwrs i gynnig llawer mwy na’r cynllun Pass Plus sylfaenol, trwy feithrin sgiliau gyrru e.e. gyrru yn y nos, gyrru ar draffyrdd a gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o beryglon, fe ddylai’r cwrs leihau’r risg o ddioddef gwrthdrawiad.

Ymwelwch â gwefan Pass Plus Cymru i gael mwy o wybodaeth a manylion ar sut i archebu lle ar gwrs.

​Domino

Anelir y rhaglen ddidrugaredd hon at greu Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch ar y Ffordd ymhlith pobl ifanc yn y categori oedran 16-25 oed, yn enwedig y rhai hynny sydd mewn perygl mawr o gael eu hanafu neu eu lladd mewn gwrthdrawiadau ar y ffordd.

​CSI Cymru

Mae’r Digwyddiad Golygfa Damwain yn cynnwys cyflwyniad didrugaredd ar ddiogelwch ar y ffordd, gan swyddogion diogelwch ffyrdd lleol, yr Heddlu a staff y Gwasanaeth Tân ac Achub. Fe’i hanelir at grwpiau bach a chaiff ei gyflwyno mewn cylchdro o tua 30 munud. 

Megadrive

Mae hwn yn brosiect addysgu cyn gyrru aml-asiantaethol, a anelir yn bennaf at ddisgyblion ysgol blwyddyn 11–13 a cholegau trydyddol

Ymwelwch â gwefan Ffrindiau Peryg Bywyd i gael mwy o wybodaeth.​

Ymwybyddiaeth o oleuadau glas

Cyngor i ddefnyddwyr y ffordd ar beth i’w wneud os oes cerbyd brys yn agosáu wrth ymateb i ddigwyddiad

Opsiynau

Darperir mewn Partneriaeth gyda’r Heddlu, ble mae gyrwyr sy’n cyflawni’r drosedd o beidio â gwisgo gwregys diogelwch, yn cael cynnig addysg yn hytrach na dirwy a phwyntiau cosb.

​Phoenix

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gynnal dros bum diwrnod ac fe’i cyflwynir mewn Gorsafoedd Tân ac yng Nghanolfan Ddiogel i Bobl Ifanc Hillside. Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub, yr Heddlu ac asiantaethau ieuenctid yn darparu sgiliau meithrin tîm, dinasyddiaeth ac addysg diogelwch ar y ffordd ar gyfer pobl ifanc “sydd mewn perygl” ac sy’n tueddu cymryd risgiau a chyflawni troseddau perthynol i gerbydau.