Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Beicwyr Modur

Yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae diogelwch ar y ffordd yn amcan o’r pwys mwyaf. Trwy amryw o gynlluniau, mae beicwyr modur yn rhan o ddiogelwch ar y ffordd yr ydym yn ei thargedu fel blaenoriaeth, gan fod yr ystadegau’n dangos eu bod yn un o’r cerbydau mwyaf anniogel ar y ffordd.​

Beicio Diogel

Caiff y Cynllun Beicio Diogel ei redeg gan Ddiogelwch Ffyrdd Cymru, y Gwasanaeth Tân a’r Heddlu, ac mae’n darparu teithiau asesu a gweithdai sgiliau gyrwyr.  Cynhelir y gweithdai ar safleoedd y Gwasanaeth Tân ac Achub ac maent yn amrywio o sesiwn hanner diwrnod i gwrs deuddydd cyfan, ei bwrpas yw darparu cynllun gweithredu ledled y wlad, i leihau’r nifer o bobl sy’n cael eu hanafu mewn damweiniau beic modur, trwy hybu gyrru’n fwy diogel.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am ‘Beicio Diogel’ a manylion am sut i archebu lle ar weithdy.

Cwrs “Biker Down”

Mae aelodau o dimau Lleihau Risg yn y Gymuned Ceredigion a Phowys yn uno gyda thimau Diogelwch Ffyrdd Ceredigion a Phowys, i ddarparu cwrs “Biker Down”. Mae’r cwrs yn anelu at gynnig cyngor i feicwyr modur o bob oed, ar ba gamau ddylen nhw eu cymryd os oes beiciwr yn cael damwain, a beth ddylen nhw wneud os ydynt yn dod ar draws beiciwr modur arall sydd wedi cael damwain.  Bydd y pwyslais ar ddiogelwch personol a diogelwch lleoliad y ddamwain, cymorth cyntaf sylfaenol a chyngor ar sicrhau bod defnyddwyr eraill y ffyrdd yn medru eich gweld chi.  Yn ystod y sesiynau, gobeithir bydd y cwrs yn cael effaith bositif ar ymddygiad beicwyr modur, y bydd yn cynyddu eu cyfrifoldeb personol ac y bydd yn helpu i ostwng y nifer o ddamweiniau mae beicwyr modur yn eu dioddef ar hyn o bryd ar hyd a lled Powys a Cheredigion.

Cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • 21ain Mai - Gorsaf Dân Llandrindod
  • 18eg Mehefin - Gorsaf Dân Y Drenewydd

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn a chyrsiau dilynol ar gael oddi wrth Dimau Lleihau Risg yn y Gymuned Ceredigion a Phowys.

Rheolwr Gorsaf Mark Jones - Rheolwr Diogelwch yn y Gymuned 
e-bost: ma.jones@tancgc.gov.uk / ma.jones@mawwfire.gov.uk 
Ffôn: 01792 705286

Rheolwr Gwylfa Wayne Thomas - Diogelwch yn y Gymuned
e-bost: nw.thomas@tancgc.gov.uk / nw.thomas@mawwfire.gov.uk 
Ffôn: 01792 705297

Rheolwr Gorsaf Steve Rowlands - Rheolwr Diogelwch yn y Gymuned Gogledd Powys 
e-bost: s.rowlands@tancgc.gov.uk / s.rowlands@mawwfire.gov.uk
Ffôn: 01792 705032

Atborth

Helo i bawb yn Heddlu De Cymru a Brigâd Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru  

Rydw i newydd fynychu Cwrs Beicio Diogel, a gynhaliwyd yng Ngorsaf Dân Treforys ar y 27ain / 28ain o Hydref.

Rwy’n ysgrifennu i ddweud cymaint o argraff gafodd y cwrs arnaf i.  Roedd yna lefel eithriadol o uchel o hyfforddiant, ac roedd yr hyfforddiant a roddwyd ar gyflymder a lefel ddiddorol ac roedd yn addas ar gyfer holl aelodau’r grŵp.   

Roedd pob diwrnod yn cynnwys 3-4 awr o theori, ac yna treuliwyd oddeutu 3-4 awr o amser ymarferol yn cael ein hasesu gan hyfforddwr ar y ffordd (ble mae’n cyfrif yn y pen draw).  Roedd yn brofiad cwbl amhrisiadwy, yn ogystal roedd cymhareb o 2 – 1 yn golygu bod yr hyfforddiant wedi’i strwythuro ar gyfer anghenion pob beiciwr.  

Mae gen i tua 20 mlynedd o brofiad o feicio ar amrywiaeth o feiciau, ym mhob tymor.  Wedi i mi fod yn berchen ar fy meic diwethaf (Suzuki GSX750F) am 7 mlynedd, yn ddiweddar fe wnes i ei gyfnewid am Kawasaki ZZR 1400, ac roeddwn ni eisiau atgyfnerthu fy sgiliau beicio sylfaenol a chael dealltwriaeth o’r llwybrau posib at feicio modur uwch.  Buaswn yn ystyried fy hun yn feiciwr “da”, fodd bynnag, fe ddysgais i lawer yn ystod y ddau ddiwrnod ac rydw i wedi elwa llawer iawn o’r cwrs - darogan y ffordd o’m blaen i ac asesu sefyllfaoedd, ymwybyddiaeth o beryglon, mabwysiadu llinellau beicio diogel a datblygu steil gynyddol ddiogel o feicio.  

Heb os, mae’r cwrs hwn wedi gwella fy sgiliau beicio yn sylweddol ac mae wedi rhoi cynnydd o 20% i mi yn fy ffin ymddangosiadol o ddiogelwch ar y ffordd.

Yr hyn a oedd yn neilltuol am y cwrs oedd y gwerth am arian anhygoel a gynigwyd, oherwydd cefais i oddeutu 18 awr o hyfforddiant beicio uwch o’r radd flaenaf am £30! sy’n hafal â £1:60 yr awr.

Cynhaliwyd y cwrs gan Heddlu De Cymru / Brigâd Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru, mewn cydweithrediad â Chynghorau Dinas Abertawe / Castell-nedd Port Talbot.  Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a fu’n gysylltiedig, yn cynnwys y beicwyr gwirfoddol, am gynnig penwythnos cofiadwy a phleserus – Diolch i chi gyd.  

Cofion Gorau, Danny Flynn

​Ymgyrch Darwin

Cynhelir y cynllun hwn mewn canolfannau ymgynnull beicwyr, a nodwyd ar lwybrau beicwyr poblogaidd yng Nghymru. Ynghyd ag amryw o bartneriaid, rydym yn ymgysylltu, yn addysgu ac yn trafod ymagweddau’r beicwyr “sydd mewn perygl”. Bwriad y cynllun yw goresgyn y rhwystrau a llywio beicwyr tuag at raglen Beicio Diogel.