Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Pwyllgor Ymchwilio, Disgyblu ac Anghydfodau​

​Mae’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu yn gyfrifol am ystyried a phenderfynu ynghylch yr holl faterion y cyfeirir atynt ym Mholisïau Disgyblu P&OD 03 100 a P&OD 03 10 yr Awdurdod, ynghyd ag unrhyw faterion yn ymwneud â Phensiynau a materion priodol eraill.  Mae gan y Pwyllgor bwerau dirprwyedig llawn i gymryd unrhyw gamau disgyblu neu gamau perthynol priodol ac angenrheidiol.​​

 

Gelwir ar aelodau’r Pwyllgor Ymchwilio, Disgyblu ac Anghydfodau i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio, Disgyblu ac Anghydfodau, a gynhelir ar ddydd Iau 14 Mai 2020 am 10:00 o bell trwy Microsoft Teams

 1. ​Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

   ·         Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol

  ·         Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny)

 5. Cael a gwneud penderfyniad ar adroddiad am Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân: Deddf Pensiynau 1995, Adran 50 Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol: Cam Dau.

 6. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972


 
Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Tywi, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Mercher 13 Ebrill 2016 am 14:00

 1. ​Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol

 5. Cael a gwneud penderfyniad ar adroddiad am Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân: Deddf Pensiynau 1995, Adran 50 Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol: Cam Dau.

 6. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972


 


 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Tywi, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 5 Hydref 2015 am 14:00

1.  Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.  Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 

3.  Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

4.  I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol

5.  I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân:  Deddf Pensiynau 1995, Adran 50 Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol: Cam 2

6.  I dderbyn a nodi adroddiad ar Canlyniad yr Apêl i'r Ombwdsmon Pensiynau

7.     Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972


 


 
Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Math, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 23 Chwefror 2015 am 14:00

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 

3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

4. I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol

5. I dderbyn adroddiad mewn perthynas â chais ail gam yn unol â’r Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol

6. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 
Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Math, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Iau y 27ain o Tachwedd 2014 am 10:00

 1. ​Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol

 5. I dderbyn adroddiad mewn perthynas â chais ail gam yn unol â’r Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol

 6. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972