Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Awdurdod Tân

Mae Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys 25 o gynghorwyr o Awdurdodau Cyfansoddol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Phowys. 

​Caiff yr Aelodau eu penodi gan yr Awdurdodau Cyfansoddol o blith eu haelodau, gan gadw mewn cof niferoedd cymharol yr etholwyr yn ardaloedd yr awdurdodau cyfansoddol, a hefyd y gofyn am gymesuredd gwleidyddol ar draws yr ardal gyfun.

Rôl yr Awdurdod Tân yw darparu gwasanaethau tân ac achub rhagweithiol ac adweithiol ar gyfer trigolion Canolbarth a Gorllewin Cymru mewn ffordd agored, tryloyw a chost effeithiol, gan ymddwyn er lles Canolbarth a Gorllewin Cymru a’i dinasyddion yn gyffredinol.​

 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Gelwir ar yr Aelodau drwy hyn i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 am 10.00yb

Bwriedir trafod y busnes canlynol:


Sain (CCB a CCA)​

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol 

3. Materion Personol / Cyhoeddiadau

4. Ethol Cadeirydd yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn gyngor 2019/20

5. Ethol Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn gyngor 2019/20

6. I gymeradwyo cyfansoddiad Pwyllgorau'r Awdurdod a chyrff eraill, ac i benodi Aelodau i wasanaethu arnynt

7. I gymeradwyo cynadleddau sefydlog yr awdurdod, a chytuno pwy fydd yn bresennol ynddynt ac enwebu ar gyfer pob cynhadledd

8. I gadarnhau penodiad aelodau ar gyrff allanol

9. I gymeradwyo Dyddiadur o Gyfarfodydd yr Awdurdod ar gyfer 2019/20

10. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys, yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.


Cyfarfod Cyffredinnol Arbennig

Gelwir ar Aelodau’r Awdurdod Tân drwy hyn i fynychu Cyfarfod Cyffredinnol Arbennig o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin, ar ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 am 10:30 (neu ar ddiwedd y cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Rheolu Adnoddau os yw hwnnw’n hwyrach)

Bwriedir trafod y materion canlynol: 

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu 

3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

4. I dderbyn a nodi adroddiad ar gyflwyniad o’r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer 2018-19 Heb ei Archwilio

5. I dderbyn a gymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2018/19

6. I dderbyn a chymeradwyo Cynnydd Yng Nghyfraniad Pensiwn Y Cyflogwr 2019-20 Diffyg

7. I dderbyn a chymeradwyo Strategaeth Datblygiad Aelodau 2019-2024 a’r Rhaglen Datblygiad Aelodau 2019/20​

8. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

i. Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol. 

ii. Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny). 

9. I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar y Bwrdd Pensiwn Lleol – Estyn Cyfnod Penodiad y Cadeirydd Annibynnol

10. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 18 Mawrth 2019 am 10.00yb

Bwriedir trafod y materion canlynol:

Sain​

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu.

3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol.

4. I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion Cyfarfod yr Awdurdod Tân, a gynhaliwyd ar y 4 Chwefror 2019, yn gofnod cywir.

5. Cael a nodi Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2019/2020.

6. Cael a nodi Llythyr Archwilio Blynyddol yr Archwilydd Penodedig 2016-17.

7. Cael a nodi adroddiad ar Archwiliad y Ddatganiadau Ariannol 2017/18.

8. Cael a chymeradwyo’r Llythyrau o Sylwadau ynghylch Datganiadau Ariannol 2017/18.

9. Cael a chymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer 2017-18, gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

10. Cael a chymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf 2019-20.

11. Cael a chymeradwyo Trefniadau Llywodraethu Rheoli'r Trysorlys 2019-20.

12. Cael a nodi adroddiad Monitro Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf 2018-19, Fel Yr Oedd Y Sefyllfa Ar 31 Ionawr 2019.

13. Cael a chymeradwyo adroddiad ar Newidiadau i Gylchoedd Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Adnoddau (Erthygl 6) a'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad (Erthygl 7).

14. Cael a chymeradwyo Ddiwygiadau i’r Cyfansoddiad.​

15. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r  Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 4 Chwefror 2019 am 10.00yb

Bwriedir trafod y materion canlynol: 

Sain​

 1. ​Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion Cyfarfod yr Awdurdod Tân, a gynhaliwyd ar y 10 Rhagfyr 2018, yn gofnod cywir

 5. I dderbyn a nodi Adroddiad Monitro Cyllidebau Refeniw A Chyfalaf 2018-19, fel yr oeddent ar 30 Tachwedd 2018

 6. I dderbyn a gymeradwyo adroddiad y Prif Swyddog Tân a’r Swyddog Adran 151 ar Ofynion y Gyllideb ar gyfer y Blwyddyn Ariannol 2019/20

 7. I dderbyn a gymeradwyo Cynllun Strategol 2019-2024

 8. I dderbyn a gymeradwyo Newidiadau i Reolau Sefydlog Contractau a'r Ddogfen Ganllaw Weithdrefnol ar Gaffael

 9. I dderbyn a gymeradwyo adroddiad ar y Datganiad Polisi Cyflogau 2019/20​

 10. I dderbyn a gymeradwyo Tystysgrif Cwblhau'r Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol 2016/17​

 11. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r  Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

​​Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 11 Rhagfyr 2018 am 10.00yb

Bwriedir trafod y materion canlynol:

Sain​

 1. ​Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu.

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol.

 4. Cael a nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau 2017/18.

 5. Cael a chymeradwyo’r adroddiad archwilio ar Ddatganiadau Ariannol 2016-17.

 6. Cael a chymeradwyo’r Llythyrau o Sylwadau ynghylch Datganiadau Ariannol 2016-17.

 7. Cael a chymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer 2016-17.

 8. Cael a chymeradwyo y Cod Llywodraethu Corfforaethol – Datganiad Sicrwydd 2016/17.

 9. Cael a nodi Alldro’r Gyllideb ar gyfer 2017-18.

 10. Cael a nodi Cyflwyniad Datganiad O Gyfrifon Ar Gyfer 2017-18, Heb Ei Archwilio.

 11. Cael a chymeradwyo Cyd Adroddiad y Prif Swyddog Tân a'r Brif Swyddog Cyllid ar Ofynion y Gyllideb ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019/20.

 12. Cael a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2019/2020.

 13. Cael a chymeradwyo Polisïau yn ôl Disgresiwn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

 14. Cael ac ystyried ymgynhoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ‘Diwygio Awdurdodau Tân ac Achub Cymru’​.

 15. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

  1. ​Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol. 

  2. Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).

 16. ​I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion Cyfarfod Yr Awdurdod Tân, a gynhaliwyd ar y 17 Medi 2018, yn gofnod cywir. (noder: fersiwn adolygedig wedi’i chyhoeddi ar y wefan) ​

 17. Cael a chymeradwyo adroddiad ar Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 1992 – Triniaeth Ôl-weithredol o Ddyrchafiad Dros Dro. 

 18. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.