Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Pennaeth Ymateb
Ardal Reoli Sirol Sir Gaerfyrddin
  

Geraint Thomas

Ffôn: 0370 6060699

​Ebostcarmarthenshire@tancgc.gov.uk


​​​
 

Sir Gaerfyrddin yw’r drydedd Sir fwyaf yng Nghymru, ac mae’n cynnwys ardal sy'n 2,385 cilomedr sgwâr. Mae yna 190,000 o bobl yn byw yn y Sir, ac mae'r mwyafrif yn byw yn y prif drefi; Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. Mae’r gweddill yn byw oddi fewn y pocedi o gymunedau sydd ar wasgar drwy’r rhanbarth.

Canolfan weinyddol Sir Gaerfyrddin yw Caerfyrddin ond yr ardal â chanddi’r boblogaeth fwyaf yw tref Llanelli a’r cyffiniau.

Mae Sir Gaerfyrddin yn un o’r chwe Sir sy’n cael ei chynnwys yn rhan o ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac mae Pencadlys yr Ardal Reoli Sirol wedi ei leoli yn Nhrefychan, yn Nghaerfyrddin. Mae tîm Ardal Reoli Sirol Gaerfyrddin a leolir yn y Pencadlys yn gweinyddu 11 gorsaf dân yn Llanelli, Caerfyrddin, Cydweli, Pontiets, Rhydaman, y Tymbl, Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Llandeilo, Llanymddyfri a Hendy-gwyn ar Daf.

Mae gan dair o’r gorsafoedd hyn ystafelloedd cymunedol, sy'n llawn offer pwrpasol i’w defnyddio gan y gymuned. Rydym yn annog cymunedau lleol i ddefnyddio’r ystafelloedd hyn ar bob cyfle. Mae’r ystafelloedd yma ar gael yn Llanelli, Rhydaman a Caerfyrddin, ac yn cael eu defnyddio’n gyson gan rwpiau lleol.

Mae gan Orsafoedd Tân Llanelli a Chaerfyrddin griw o ddiffoddwyr tân amser llawn a chânt eu cefnogi gan ddiffoddwyr tân ar alwad.​

​Atal

Er ein bod ni ar gael bob amser i ymateb pan fod tân neu argyfwng arall yn amlygu, lleihau ychydig ar eu heffaith yn unig fydd ein hymateb.  Pan fod tân yn amlygu, yn aml, mae’n lledu mor gyflym fel ei bod hi’n rhy hwyr erbyn i’r Gwasanaeth Tân ac Achub i gyrraedd. 

Gellir dweud yr un peth am Wrthdrawiadau ar y Ffordd, unwaith mae’r gwrthdrawiad wedi digwydd, mae’r difrod wedi’i wneud.  Y ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu pobl rhag effeithiau damweiniau ac argyfyngau yw eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.  

Felly, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch a rhaglenni addysgol ar gyfer aelodau o’n cymunedau, er mwyn creu ymwybyddiaeth o risg a lleihau nifer y digwyddiadau sy’n amlygu.  

​Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid, megis yr Heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol, Awdurdodau Lleol, darparwyr Tai Cymdeithasol ac amryw o fudiadau trydydd sector, gan rannu gwybodaeth ac adnoddau i’n helpu ni sicrhau ein bod yn helpu’r rhai sydd fwyaf mewn perygl. 

Mae ein gweithgareddau ataliol yn seiliedig ar y math o ddigwyddiadau a fynychwyd gennym, ac ohonynt medrwn ddarganfod beth sy’n cyfrif fel risgiau i’n cymunedau ni.  

Y pum prif gategori yw:  

Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

Addysg i Ysgolion

Diogelwch ar y Ffyrdd

Ymgysylltu ag Ieuenctid

Llosgi Bwriadol

Er mwyn bod yn effeithiol, mae’n rhaid ymdrin â phob un o’r categorïau yma mewn ffordd sy’n adlewyrchu anghenion y grŵp mewn perygl ac er mwyn helpu i gyflawni hyn, rydym wedi datblygu amryw o gynlluniau, a ddyluniwyd i drosglwyddo ein negeseuon yn y modd mwyaf effeithiol a gwneud pobl yn fwy ymwybodol o ddiogelwch.  

Diogelu

Meysydd Allweddol o Weithgarwch

Ymgymryd â rhaglen archwilio mewn adeiladau Busnes neu Fasnachol.  Bydd hyn yn seiliedig ar lefel y ‘risg’ a nodwyd neu ganfyddedig yn yr adeilad.  Bydd adnoddau’n cael eu targedu a’u cyfeirio yn y lle cyntaf at adeiladau ‘risg uwch’, ac yna at adeiladau a nodwyd eu bod yn risg ‘Canolig’ ac ‘Isel’. 

Hybu, gwella a chynyddu nifer yr adeiladau, Masnachol a Domestig, sydd wedi eu ffitio â Systemau Ysgeintio, Systemau Llethu Tân addas eraill a Systemau Larwm a Darganfod Tân priodol, gan gyflawni’r nod hwn trwy weithio’n agos gyda phartneriaid, cymhwyso’r canllawiau perthnasol a gorfodi’r ddeddfwriaeth gyfredol. 

Lleihau nifer y signalau larwm tân awtomatig diangen, trwy weithio’n flaenweithgar gyda’r ‘Person Cyfrifol’ am y ‘system’ a osodwyd yn yr adeilad. 

Lleihau dylanwad a lliniaru effeithiau llosgi bwriadol ar y gymuned fusnes, gan gyflawni’r nod hwn trwy raglen o addysg, arolygu neu archwilio a gorfodi.

Gweithio’n agos gyda rheolyddion Rheoli Adeiladu, i sicrhau bod mesurau diogelwch tân priodol yn cael eu hymgorffori yn yr amgylchedd ‘adeiledig’.   Dylunio allan risgiau i ddiogelwch tân ar y cyfle cyntaf.  

Ymateb

Er mai ein nod pennaf yw atal tanau ac argyfyngau eraill rhag amlygu, trwy ein gweithgareddau atal a diogelu, mae’n anochel bydd rhai argyfyngau’n datblygu, er gwaethaf ein hymdrechion gorau.  Felly, byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf ar gyfer ein cymunedau, trwy sicrhau bod ein personél gweithredol yn derbyn yr ansawdd uchaf o hyfforddiant, fel eu bod wedi’u cyfarparu i ymdrin â phob math o achosion brys y maent yn cael eu galw i ymateb iddynt, a bod ganddynt ddealltwriaeth drylwyr o’r risgiau y gallent gael eu hamlygu iddynt.