Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Pennaeth Ymateb
Ardal Reoli Sirol 
Ceredigion

 

Aled Griffiths

Ffôn: 0370 6060699

Ebostceredigion@tancgc.gov.uk

 
 

Mae Ardal Reoli Sirol Ceredigion yn dilyn ffin sirol Ceredigion.  Mae dros 130 o bersonél wedi eu lleoli yn y gorsafoedd canlynol: Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi, Cei Newydd, Llanbedr Pont Steffan a Thregaron, ynghyd ag Uned Wirfoddol yn Borth.  Er bod Gorsaf Dân Llandysul wedi’i lleoli yn Sir Gaerfyrddin, mae’n gwasanaethu trigolion a chymunedau Ceredigion.

Yn yr Ardal Reoli fe geir chwe pheiriant pwmpio mawr, dau bwmp ymateb gwledig, peiriant ysgol awyrol, bad chwyddadwy ac uned Landrofer, ynghyd â pheiriant pwmpio Transit. Lleolir Pencadlys yr Ardal Reoli yn Nhrefechan, Aberystwyth, lle lleolir Tîm Lleihau Risg i’r Gymuned, Tîm Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau, Tîm Ymateb Gweithredol a gweithdy atgyweirio cerbydau.  Mae criwiau o ddiffoddwyr tân ar alwad yn gweithredu gyda’r tîm llawn amser yn Aberystwyth, a hefyd ym mhob un o’r pum Gorsaf Dân Gymunedol yn yr Ardal Reoli.

Sir wledig yw Ceredigion yn bennaf, a chanddi boblogaeth o oddeutu 75,922, er bod y boblogaeth yn chwyddo yn ystod misoedd yr haf, oherwydd bod yr ardal yn gyrchfan gwyliau poblogaidd.  Mae 34,569 o anheddau wedi eu lleoli oddi fewn i 179,500 o hectarau (1795 km2) y Sir, gyda’r mwyafrif wedi eu lleoli ar hyd y llain arfordirol a thair prif ganolfan o ran poblogaeth, sef Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi, gyda’r Sir yn llai poblog ymhellach i’r Dwyrain.

Mae’r sir yn cynnwys llawer o adeiladau a sefydliadau arwyddocaol, yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ysbyty Bronglais, Neuadd Alexandra, Swyddfeydd yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru, Adeiladau’r Brifysgol yn Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan, nifer o westai a chartrefi’r henoed, diwydiant bach a chyn-ganolfan filwrol yn Aberporth.

​​ Enw: Arwel James
Teitl: Rheolwr Ymateb
Ffôn: 01792 705287
E-bosta.james@tancgc.gov.uk​​​​​

Atal

Mae’r adran Diogelwch yn y Gymuned yng Ngheredigion yn cydnabod ac yn deall mai’r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu dinasyddion y sir, ei seilwaith a’i amgylchedd yw atal achosion brys rhag amlygu yn y lle cyntaf.

Rydym yn cydnabod hefyd fod y problemau a’r sialensiau sy’n ein hwynebu ni’n newid yn gyson, ac felly mae angen i’n hymagwedd ni at leihau nifer y digwyddiadau a rheoli risg i fod yn hyblyg, er mwyn sicrhau bod ein hymyrraeth yn aros yn effeithiol a’i fod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau ein dinasyddion.  Addysg a newid ymddygiad yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o greu ymwybyddiaeth o ddiogelwch a lleihau risg, felly, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch a chyflwyno gweithgareddau addysgol / ymgysylltu i amrywiaeth eang o bobl yn ein cymuned.

Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid, megis yr Heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Awdurdod Lleol ac amryw o fudiadau trydydd sector, trwy rannu gwybodaeth ac adnoddau i helpu i sicrhau ein bod yn helpu’r bobl sydd fwyaf mewn perygl.

Y 5 maes ymgysylltu allweddol i ni yw:-

• Diogelwch yn y Cartref

• Diogelwch ar y Ffyrdd

• Ymgysylltu ag Ieuenctid

• Addysg i Ysgolion

• Lleihau Llosgi Bwriadol

Diogelu

Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau

Ar hyn o bryd, mae gan Ardal Reoli Sirol Ceredigion ddau Reolwr Diogelwch Rhag Tân, sy’n cynnal archwiliadau yn unol â’r Ddeddfwriaeth Diogelwch Tân (Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005) yng Ngheredigion, yn yr holl adeiladau annomestig;  h.y. ffatrïoedd, warysau, gwestai, swyddfeydd ayb.

Archwilio

Archwilio, yn unol â’r Ddeddfwriaeth Diogelwch Tân, sy’n traethu cyfrifoldebau’r gweithwyr ac eraill am ddarparu a chynnal amgylchedd diogel, yn unol â’r Ddeddfwriaeth Diogelwch Tân gyfredol (Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005).

Lleihau Ffug Alwadau o Systemau Larwm Tân Awtomatig 

Lleihau nifer y signalau larwm tân awtomatig diangen, trwy weithio’n flaenweithgar gyda’r ‘person cyfrifol’ am y system. 

Ymgynghori

Trafod gydag asiantaethau eraill i roi cyngor arbenigol ar gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladau a gweithgareddau Trwyddedadwy.

Ymateb

Er mai ein nod pennaf yw atal tanau ac argyfyngau eraill rhag amlygu, mae’n anochel bydd rhai argyfyngau’n datblygu.  Felly, byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf ar gyfer ein cymunedau, trwy sicrhau bod ein personél gweithredol yn derbyn yr ansawdd uchaf o hyfforddiant; fel eu bod wedi eu cyfarparu i ymdrin â phob math o achosion brys maent yn cael eu galw i ymateb iddynt, a bod ganddynt ddealltwriaeth drylwyr o’r risgiau y gallent gael eu hamlygu iddynt.

Yng Ngheredigion, rydym yn mynychu oddeutu 1,450 o ddigwyddiadau fesul blwyddyn, ar gyfartaledd, yn cynnwys tanau eiddo, Gwrthdrawiadau ar y Ffordd, tanau gwyllt, llifogydd, achub anifeiliaid ac argyfyngau eraill.  Er mwyn ymdrin â’r galw, mae ein diffoddwyr tân tra medrus yn darparu cyflenwad brys rownd y cloc, gan ymateb i ddigwyddiadau yn un neu fwy o'n chwe pheiriant pwmpio mawr, dau bwmp ymateb gwledig a pheiriant pwmpio Transit, gyda chymorth nifer o gerbydau arbenigol.  Rydym yn monitro ein perfformiad yn gyson ac rydym yn ymrwymedig i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd pryd bynnag y medrwn.  

Rydym ni’n gwella ein cyfarpar gweithredol, ein rheolaeth o adnoddau a’n hyfforddiant arbenigol yn gyson, er mwyn sicrhau bod gan ein criwiau’r wybodaeth a’r sgiliau technegol angenrheidiol i reoli galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Gwaith Achub, Llifogydd ayb.). 

Yng Ngheredigion, rydym yn gweithio hefyd gyda’r adran cynllunio at argyfwng leol a budd-ddeiliaid allweddol eraill, i rannu gwybodaeth, er mwyn sicrhau bod gan ein criwiau’r manylion diweddaraf a pherthnasol am safleoedd sy’n peri risg yn y sir.