Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Llanbedr Pont Steffan

Gorsaf Dân Llanbedr Pont Steffan

Llys Pedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

Ffôn
: 0370 6060699
Ebostpost@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Prif Danau
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Galwadau Tân Diangen gan Larymau Tân Awtomatig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​

 

Yng Nghyfrifiad Cenedlaethol 2001, 2894 oedd poblogaeth y dref. Felly, Llanbedr Pont Steffan yw’r dref leiaf a chanddi Brifysgol yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig. Mae’r dref a’i marchnad a’i Phrifysgol ger cydlifiad afon Teifi ac afon Dulas ac mae’r dref a’r ardaloedd cyfagos yn dueddol o ddioddef llifogydd tymhorol o ganlyniad. Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau i fyfyrwyr rhyngwladol ac o’r herwydd mae yno boblogaeth amrywiol. Mae gan y dref ardal ddiwydiannol weddol fawr ar y cyrion, Prifysgol ac ysgol uwchradd fawr. Mae gan y dref ganolfan siopa ac amryw o westai i letya’r mewnlifiad o dwristiaid tymhorol.

Er gwaetha’r dirywiad mewn amaethyddiaeth, mae Llanbedr Pont Steffan wedi cadw ei chymeriad tref farchnad ac mae ganddi Farchnad Gwartheg reolaidd, Arwerthiant Hen Bethau, Ffair Geffylau a Gŵyl Fwyd flynyddol. Gellir cael mynediad at y dref trwy’r A487 a’r A482 ac mae’r orsaf yn gwasanaethu’r dref a’r cymunedau cyfagos Llanybydder a Chribyn. Ystyrir bod yr ardal yn bennaf yn wynebu risg gyffredin gydag ardaloedd preswyl bach ac ychydig o ystadau masnach diwydiannol ysgafn. Mae gan y dref amryw o dafarndai ac ychydig o siopau. Caiff yr ardal amgylchynol ei hystyried yn wledig/gwledig anghysbell. Mae demograffeg a matrics risg y dref yn dylanwadu ar alwadau’r orsaf a chaiff hyn ei adlewyrchu yn nifer y personél, yr offer a’r rhaglenni hyfforddi a fabwysiadir gan y staff.