Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Safonau’r Gymraeg

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd, yng Nghymru mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â’r Saesneg ac felly ni all yr iaith Gymraeg cael ei thrin yn llai ffafriol. Nid oes rhaid i gyrff cyhoeddus mwyach datblygu a gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg, ond yn hytrach rhaid iddynt gydymffurfio â set o Safonau Iaith Gymraeg cenedlaethol.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Hysbysiad Cydymffurfio sy'n nodi pa Safonau mae’n rhaid i Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru cydymffurfio â hwy, ynghyd ag unrhyw eithriadau a'u dyddiadau gweithredu.

Hysbysiad Cydymffurfiaeth Safonau Iaith Gymraeg​

Cynllun Gweithredu Saf​onau’r Gymraeg

Roedd yn ofynnol i'r Awdurdod gyhoeddi dogfen erbyn 30 Mawrth 2017 yn nodi sut mae'n bwriadu cydymffurfio ar lefel gorfforaethol gyda’r Safonau a beth yw ei brosesau mewnol ar gyfer goruchwylio a monitro'r gweithredu. Cyhoeddir y ddogfen hon felly, isod.

Cynllun Gweithredu Safonau’r Gymraeg​

 

​Mae Safonau’r Gymraeg yn nodi bod yn rhaid i’r Gwasanaeth greu adroddiad blynyddol, mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r ffordd y mae wedi cydymffurfio â’r safonau darparu gwasanaethau, safonau creu polisi a’r safonau gweithredol a gyhoeddir yn ein Hysbysiad Cydymffurfio.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018-19
Adroddiad Monitro Blynyddol 2017-18