Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​​​​Cynaladwyedd a’r Amgylchedd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio i daclu problemau’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a llygredd. Rydym yn cydnabod bod ein gweithrediadau’n cael effaith ar yr amgylchedd, yn fyd-eang ac yn lleol, ac rydym yn ymrwymedig i leihau’r effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd oddi fewn i gyfyngiadau ariannol, gweithredol ac o ran adnoddau.


Strategaeth Cynaladwyedd a'r Amgylchedd​​​

Darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol ar Gynaliadwyedd ac Amgylcheddol 2018 - 2019

Dyma’r chweched Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol a luniwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’n cwmpasu’r cyfnod ariannol 2018-19 ac yn crynhoi’r cyflawniadau a wnaed o ran ein perfformiad amgylcheddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac yn amlinellu’r cynnydd mewn perthynas â’n Hamcanion Amgylcheddol.

Darllenwch beth yw ein gweithredoedd i wella bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystem

O dan Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, Rhan 1, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, fel Awdurdod Cyhoeddus, gyhoeddi adroddiad i amlinellu ein camau gweithredu i gyfoethogi bioamrywiaeth a chadernid ecosystemau.

Rydym yn gwybod y bydd yr effaith fwyaf ar gyflawni leihau gwastraff ac arbed ynni fod i fabwysiadu polisïau ac arferion a fydd yn newid y ffordd yr ydym yn cynnal ein busnes i gael effeithiau positif ar yr amgylchedd. Rydym wedi ymrwymo i wneud hyn o fewn y paramedrau y  Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd​.​

Polisi Amgylched.​​​​​