Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud fel Gwasanaeth. Mae nid yn unig yn llywio sut rydym yn ymwneud â'n cymunedau ac yn ymgynghori â nhw, ond mae hefyd yn dylanwadu ar y ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau.

Fel gwasanaeth, ein nod yw adnabod, deall, a dileu pob rhwystr sy'n atal unigolion rhag cael gafael ar wasanaethau a gwybodaeth, a sicrhau cyflogaeth. Mae'r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn seiliedig ar risg, yn ôl anghenion grwpiau penodol.

Rhwydweithiau/Fforymau

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer bach o rwydweithiau/fforymau cyflogeion ar waith, ac mae eu prif swyddogaethau fel a ganlyn:
  • ​Hyrwyddo materion ar gyfer cyflogeion
  • Cyfrannu at agenda cynhwysiant ac amrywiaeth y sefydliad
  • Rhoi cyngor ar ddatblygu polisïau
  • Gwella'r amgylchedd gwaith ar gyfer cyflogeion

Y Rhwydwaith Anabledd

Lansiodd y Gwasanaeth ei Fforwm Anabledd cyntaf ym mis Gorffennaf 2015, ac mae'r aelodaeth wedi tyfu'n gyson ers hynny. Mae'r fforwm yn agored i staff ag anableddau a'r rheiny sydd â diddordeb mewn materion anabledd a chynhwysiant. Hyd yma, mae'r materion sydd wedi'u codi wedi amrywio o wella hygyrchedd ein hadeiladau a'r wybodaeth a ddarparwn, i'r ffordd orau o helpu ein cydweithwyr yn y meysydd gweithredol ac ym maes Diogelwch Cymunedol i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r rheiny yn ein cymunedau sydd â mathau gwahanol o anableddau gweledol ac anweledol.

Mae'r fforwm yn cwrdd unwaith bob chwarter, a darperir diweddariad o bob cyfarfod i Dîm Arweinyddiaeth Weithredol y Gwasanaeth.

Y Rhwydwaith LGBT/Rhwydwaith Cynghreiriaid LGBT

Er mai dim ond yn gynnar yn 2017 y cafodd y Rhwydwaith LGBT/Rhwydwaith Cynghreiriaid LGBT ei ffurfio, mae gan y Grŵp eisoes syniadau am feysydd polisi a darparu gwasanaethau yr hoffai ddylanwadu arnynt. Mae'r Grŵp yn cwrdd yn chwarterol, ac mae'n agored i gyflogeion sy'n eu hystyried eu hunain yn LGBT, yn ogystal â chynghreiriaid.
​​​
 

Deddf Cydraddoldeb​​

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl, yn gyfreithiol, rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yng nghymdeithas yn gyffredinol.

Fe wnaeth y Ddeddf unigol hon ddisodli’r amrywiol gyfreithiau gwrth-wahaniaethu blaenorol, gan wneud y gyfraith yn haws ei deall a chryfhau’r amddiffyniad mewn rhai sefyllfaoedd.  Mae’n traethu’r gwahanol ffyrdd y mae’n anghyfreithlon i drin rhywun.

Os am wybodaeth bellach am y Ddeddf, yna dilynwch y ddolen ganlynol:

https://www.gov.uk/equality-act-2010-guidance​

Asesiad Effaith Cydraddoldeb​​

Mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn ein helpu i wella'r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn ein cymunedau, yn ogystal â bywydau gwaith ein staff. Maent yn ein galluogi i asesu effaith ein polisïau, mentrau, penderfyniadau a gwasanaethau, gan ein helpu i ddileu unrhyw effeithiau andwyol y gallai'r polisïau, mentrau, penderfyniadau a gwasanaethau hynny eu cael er ein cyflogeion neu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, neu i liniaru'r effeithiau andwyol hyn.