Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) wedi ymrwymo i'r egwyddor o sicrhau cyfleoedd, a thriniaeth gyfartal, i bob cyflogai, ni waeth beth fo'u nodweddion gwarchodedig, neu eu hamgylchiadau personol.

Rydym yn falch bod gan GTACGC fwlch cyflog rhwng y rhywiau sy'n is na ffigurau cenedlaethol tebyg. Fodd bynnag, rydym yn derbyn bod mwy i'w wneud er mwyn croesawu cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn llawn. Nid yw'n syml, yn hawdd, nac yn ateb sydyn; mae bylchau cyflog rhwng y rhywiau yn ganlyniad i ffactorau economaidd, diwylliannol, cymdeithasol ac addysgol, ac mae'r Gwasanaethau Tân yn wynebu her sylweddol i ddadwneud blynyddoedd o gamsyniadau a segmentu galwedigaethol.

Rydym yn sefydliad gwasanaeth cyhoeddus, ac mae'n rhaid i ni adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Nid oes dim amheuaeth ein bod ar daith, gyda ffordd hir yn ymestyn o'n blaenau, ond rydym yn falch o'r camau y mae'r Gwasanaeth wedi'u rhoi ar waith, ac yn bwriadu eu cyflawni, er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw anghydbwysedd. Wrth wneud hynny, rydym wedi tystio'r buddiannau y mae amrywiaeth a chynhwysiant yn eu cynnig i'n sefydliad.

Chris Davies, Prif Swyddog Tân