Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Gweithio Gydag Eraill

​Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau ac asiantaethau eraill, i wneud y cymunedau a wasanaethwn yn fwy diogel. Rydym yn cydnabod, trwy rannu sgiliau a gwybodaeth gydag eraill, y medrwn helpu i wneud Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lle mwy diogel i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef.

Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda mudiadau Trydydd Sector, a byddwn yn parhau i ddatblygu partneriaethau gyda’r sector gwirfoddol a gofal, i’n helpu ni i ddarparu addysg diogelwch rhag tân ar gyfer mwy o grwpiau sy’n agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae gennym 57 o orsafoedd tân​ ar hyd a lled ein hardal, ac rydym yn awyddus i rannu’r adeiladau yma gyda’r cyhoedd a gwasanaethau eraill, i’n helpu ni i hyrwyddo negeseuon diogelwch, wrth wella ein hygyrchedd a’n cadw ni wrth galon y gymuned. 

Mae gennym ystafelloedd cyfarfod cymunedol ym mwyafrif ein gorsafoedd tân, ac rydym yn rhannu cyfleusterau gyda grwpiau asiantaethau ar y cyd, megis Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, Cymunedau’n Gyntaf a’r Heddlu a Chymunedau Gyda’i Gilydd (PACT).

Mae ein gwaith argyfyngau sifil posib yn sicrhau ein bod yn barod ar gyfer unrhyw argyfwng ac y medrwn gynorthwyo ein hasiantaethau partner i gadw ein cymunedau’n ddiogel. Rydym yn paratoi ein cynlluniau a’n polisïau parhad busnes ein hunain, ac rydym yn cynorthwyo busnesau lleol a phartneriaid i baratoi eu cynlluniau nhw eu hunain. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn deall ei rôl hanfodol wrth baratoi ar gyfer, ac ymdrin ag amrywiaeth o argyfyngau gwahanol ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.​
Prosiect Iechyd Meddwl

Mae’r prosiect hwn wedi deillio o dystiolaeth sy’n dynodi bod digwyddiadau perthynol i dân, sy’n ymwneud â phobl agored i niwed a chleie...

Cymunedau Ethnig Ehangach
Cymunedau Ethnig Ehangach

O fewn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ymhyfrydwn y...