Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol​

Cafodd Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 29 Ebrill 2015. Mae'n gyfraith bwysig, a'r cyntaf o'i bath yn y Deyrnas Unedig. 

Mae'r rhai sy'n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn defnyddio amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus am nifer o resymau. Mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnig porth i gymorth ar gyfer dioddefwyr, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer ymyrraeth gynnar a dulliau atal. 

Mae'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn cynnig hyfforddiant i gryfhau'r ymateb a ddarperir ledled Cymru i'r rhai sy'n wynebu'r problemau hyn. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo'n llwyr i ddeddfwriaeth Gofyn a Gweithredu 2015. Mae holl aelodau'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi cael hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o drais a cham-drin o'r fath. Bydd ein cynllun hyfforddi yn cael ei adolygu'n rheolaidd er mwyn cynyddu nifer y staff sy'n cael y gwahanol lefelau o hyfforddiant. 

Gan weithio gydag asiantaethau partner, rydym yn anelu at atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Ein Cynllun Hyfforddi Pum Mlynedd