Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​​Cymunedau Ethnig Ehangach

O fewn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ymhyfrydwn yn ein gwaith o godi ymwybyddiaeth o addysg Diogelwch Tân yn y Cartref yng nghymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Caiff hyn ei wneud trwy nifer o brosiectau sy’n barhaus, ac mae rhan fawr o’r gwaith hwn yn ymgorffori gweithio mewn partneriaeth ochr yn ochr â nifer o asiantaethau. Trwy’r ymdriniaeth amlasiantaethol hon, gall y gwasanaeth tân ddarparu cyngor diogelwch tân penodol i fodloni anghenion y gymuned. 

A ninnau’n wasanaeth tân, rydym yn cydnabod ac yn derbyn pob diwylliant cefndirol a chredoau o bob math, a’n pwrpas yw torri unrhyw rwystr diwylliannol ac ymgysylltu â’r bobl anodd eu cyrraedd a’r mwyaf agored i niwed.

Bu ein prosiectau diweddar yn llwyddiannus iawn ac mae hyn yn ein galluogi i gynnal y gwaith da yn awr ac ar gyfer y dyfodol.
 

Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig​

Mae gennym berthynas hir â’n ffrindiau yn Abertawe ac rydym wedi gwneud llawer o brosiectau llwyddiannus megis 

Sgyrsiau Diogelwch Tân yn y Cartref

Gwnaeth hyn ein galluogi i fynd i’r ganolfan ieuenctid yn Abertawe i gwrdd â phobl ifanc i drafod adeiladu perthnasau a hyrwyddo Negeseuon Diogelwch Tân.

Codi proffil y Gwasanaeth Tân

Rhoi cipolwg i oedolion ifanc y Gymuned Fwslimaidd ar y rolau a’r dyletswyddau amrywiol sydd i’w cael yn y gwasanaeth tân ar gyfer unrhyw gyfleoedd recriwtio yn y dyfodol. 

Bod yn Ddiffoddwr Tân am y Diwrnod

Dyma un o’r prosiectau mwyaf poblogaidd ar gyfer ein myfyrwyr sy’n dod ar y cwrs undydd hwn sy’n galluogi disgyblion i roi cynnig ar heriau a gweithgareddau amrywiol yn un o’n Gorsafoedd Tân. Bydd yn cynnwys gweithgareddau adeiladu tîm a gwella hunan hyder trwy ddefnyddio offer sydd wedi’u haddasu yn arbennig ar gyfer y bobl ifanc. 

Prosiect gwirfoddoli Diogelwch Tân yn y Cartref 

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys hyfforddi gwirfoddolwyr i wneud gwiriadau diogelwch tân yn y cartref yn eu cymunedau gan sicrhau bod gan bob cartref ac eiddo larymau mwg digonol.​

​​Grŵp Rhwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli 

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Rydym ar hyn o bryd yn datblygu adnoddau pellach i ddarparu cynlluniau gwersi diogelwch tân i fyfyrwyr sy’n dysgu Saesneg fel ail iaith (ESOL) ac sy’n newydd i’r DU. Yn aml iawn, nid oes ganddynt lawer o wybodaeth ynghylch diogelwch tân ac mae eu gafael ar y Saesneg yn wan.

Ymweliadau â Gorsafoedd Tân

Fe drefnom i’r grŵp ymweld â Gorsaf Dân Llanelli a dysgu am waith y Gwasanaeth Tân. 

Cyflwyniadau Diogelwch Tân yn y Cartref

Rydym wedi darparu cyflwyniadau sy’n bodloni anghenion y grŵp gan gynnwys Diogelwch Tân yn y Cartref a deialu 999 mewn argyfwng. Mae angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol o’r gofynion diogelwch tân ar gyfer byw yn y DU. 

Ymgyrchoedd Diogelwch Tân 

Darparu cyngor diogelwch tân penodol sy’n bodloni anghenion y gymuned gan sicrhau bod y neges yn berthnasol i’r grŵp penodol hwn. 

​Cymunedau Sipsi/Teithwyr

​Prosiect Phoenix

Mae gwaith diweddar gydag amrywiaeth o safleoedd yn ein brigâd wedi’n galluogi i gynnal rhai prosiectau llwyddiannus trwy’r unedau Sipsi/Teithwyr mewn ambell Ysgol Uwchradd. Datblygwyd y mentrau hyn ar gynnal perthnasau da â’r disgyblion a’u galluogi i ddatblygu a dysgu sgiliau newydd iddynt eu trafod yn eu cymunedau.

Ymweliadau ag Ysgolion

Rydym wedi ymweld ag unedau addysgol ac wedi addysgu’r oedolion ifanc am amrywiaeth o bynciau y mae’r gwasanaeth tân yn eu darparu gan ymgorffori gwersi ar Ddiogelwch Tân yn y Cartref, Lleihau Tanau Bwriadol, Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd. Ar hyn o bryd, rydym yn cydlynu Bod yn Ddiffoddwr Tân am y Dydd, sydd i’w gynnal yn yr orsaf dân leol.

Y Gymuned Tsieineaidd

Cyflwyniadau Diogelwch Tân yn y Cartref

Ar y cyd â chyfieithwyr Tsieineaidd o’r gymuned leol, rydym wedi darparu cyflwyniadau Diogelwch Tân i lety gwarchod yn ddiweddar. Galluogodd hyn y bobl hŷn yn y gymuned i gymryd rhagofalon diogelwch wrth goginio â wok, a hefyd rhoddwyd negeseuon diogelwch am ganhwyllau. 

Bod yn Ddiffoddwr Tân am y Diwrnod

Rydym ar hyn o bryd yn cydlynu prosiectau’r dyfodol ag aelodau ifanc y Gymuned Tsieineaidd, gan gynnig Bod yn Ddiffoddwr Tân am y Diwrnod a mentrau eraill y Gwasanaeth Tân lle byddant yn elwa o adeiladu tîm a chodi hunan hyder.