Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ein Dyletswyddau Statudol​

Caiff cyfrifoldebau a dyletswyddau’r gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru a Lloegr eu rheoli’n bennaf gan Ddeddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004. Mae’r Ddeddf hon yn gofyn bod pob awdurdod tân yn gwneud darpariaeth er dibenion diffodd tanau, sydd nid yn unig yn golygu diffodd tanau, mae hefyd yn cynnwys diogelu bywydau ac eiddo rhag tân. Mae hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer mynychu gwrthdrawiadau ar y ffordd ac argyfyngau eraill, yn ogystal â darparu sail statudol ar gyfer ymgymryd â gweithgareddau diogelwch yn y gymuned.  Yn ogystal, mae Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob Awdurdod Tân i orfodi safonau diogelwch rhag tân mewn amryw o adeiladau masnachol, megis swyddfeydd, siopau, ysgolion, ffatrïoedd, ysbytai ayb.​

​​Datganolwyd y cyfrifoldeb am y tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru i Lywodraeth Cymru yn 2004. Yn unol â throsglwyddo’r cyfrifoldebau, mae Llywodraeth Cymru’n paratoi Fframwaith Cenedlaethol​ yn gyson, sy’n traethu blaenoriaethau ac amcanion ar gyfer tân ac achub yng Nghymru.

Yn unol â’r dogfennau fframwaith yma, mae’n rhaid i bob gwasanaeth tân ac achub i baratoi cynllun lleihau risg. Mae Cynlluniau Lleihau Risg yn canolbwyntio ar risgiau cymunedol a chorfforaethol mewn ffordd gyfannol, ac maent yn lasbrint o sut mae gwasanaethau’n rheoli risg o fewn eu hardal berthynol.  Un o amcanion allweddol y Cynlluniau Lleihau Risg yw’r cyswllt i ymrwymiad y Llywodraeth i leihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i dân a gwrthdrawiadau ar y ffordd.

Cliciwch yma i weld Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004.​​